ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Α.Μ.Θ. ΜΕ ΘΕΜΑ «ΡΩΜΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ» (21-01-2014)


Να ευχηθώ καταρχήν ευτυχισμένο το νέο έτος.

Να φέρει σε όλους τους Έλληνες:
-προσωπική
-και οικογενειακή υγεία
και να επιφυλάξει στην πατρίδα μας ένα πολύ καλύτερο και ελπιδοφόρο μέλλον.

Ένα μέλλον που αξίζει σε όλους μας:
-τόσο για τις αιματηρές θυσίες που έχουμε υποστεί τα τελευταία χρόνια,
-όσο και για την αξιομνημόνευτη ωριμότητα που δείχνουμε,
αρνούμενοι να υποκύψουμε στις σειρήνες του λαϊκισμού.

Σήμερα, όμως, δεν είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την οικονομική κρίση, αλλά για τη Ρωμαϊκή τέχνη και τον πολιτισμό στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας στην αρχαιότητα.

Προσωπικά νοιώθω την ανάγκη να συγχαρώ το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης για το γεγονός ότι συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα “Black Sea-Unity and Diversity in Roman Antiquity», το οποίο αποβλέπει στη συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ:
-επιστημονικών,
-πολιτιστικών
-και διοικητικών οργάνων,
για την προστασία και προώθηση της αρχαιολογικής κληρονομιάς μέσω κοινών δράσεων.

Τούτη η συμμετοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική για δυο λόγους.

Πρώτον γιατί, εκπροσωπώντας συνολικά τη Μακεδονία και τη Θράκη, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης αποτελεί ενεργό μέλος μιας προσπάθειας για τη δημιουργία ενός πολιτιστικού δικτύου επικοινωνίας το οποίο δίνει έμφαση στην:
-προστασία,
-ανάδειξη
-και ανάπτυξη
των ρωμαϊκών  αρχαιοτήτων και της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Μαύρης Θάλασσας.

Δεύτερον, γιατί με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας ως γέφυρα που ενώνει το Αιγαίο με τον Εύξεινο Πόντο.

Φίλες και φίλοι,
Η ρωμαϊκή ιστορία είναι περισσότερο αποτυπωμένη για τις σκληρές μάχες και την επεκτατική της διάθεση.

Στην πραγματικότητα, όμως, ο ρωμαϊκός πολιτισμός συνέβαλε σημαντικά στην:
-οικονομική
-και πολιτισμική
ανάπτυξη πολλών περιοχών που μέχρι τότε δεν ανήκαν στο λεγόμενο ανεπτυγμένο κόσμο.

-Η δημιουργία ενός κοινού νομίσματος, του ρωμαϊκού νομίσματος
-και η λειτουργία ενός κοινού δικαίου, του ρωμαϊκού δικαίου,
διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της εμπορικότητας και με αυτόν τον τρόπο, μέσα από τη διακίνηση των αγαθών και των ανθρώπων δηλαδή, επέτρεψαν να διακινηθεί η τεχνογνωσία και η τεχνολογία της εποχής, που δεν είναι άλλες από τη γνώση και τον πολιτισμό.

Εξάλλου, μια πολύ σημαντική  συμβολή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ήταν η ανάπτυξη της ρωμαϊκής τέχνης, που επί της ουσίας αποτελούσε τη μετεξέλιξη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης τη γνωστή ρήση ότι οι Ρωμαίοι μπορεί να κατέκτησαν την Ελλάδα, η Ελλάδα όμως, με τον πολιτισμό της, κατέκτησε τους Ρωμαίους.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την κατάκτηση των Ελληνικών αποικιών από τους Ρωμαίους, είχαν ως αποτέλεσμα η Μαύρη θάλασσα να διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό ρωμαϊκών μνημείων και να αποτελεί μέχρι και σήμερα κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των λαών που την περιβάλλουν.

Με αυτές τις σκέψεις  κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της σημερινής συνάντησης, ευχόμενος τούτο το ταξίδι πολιτισμού από τη Θεσσαλονίκη προς τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας να ξεκινήσει με άριστους οιωνούς.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

Καλή χρονιά σε όλους

Image

Image

Η Εισήγηση στα Αγγλικά

Firstly, I would like to wish you a happy new year.

I hope that the New Year will bring to all Greeks:
-personal
-and family health
And I believe that will offer to our country a much better and promising future.

A future which will be the reward:
-for all the bloody sacrifices we made through the years,
- and for the memorable maturity that we showed,
refusing to yield to the sirens of populism.

Today, however, we are not here to talk about the economic crisis, but for the Roman art and culture in the basin of the Black Sea in ancient times.

Personally, I need to congratulate the Archaeological Museum of Thessaloniki for its participation as a partner in the programme "Black Sea-Unity and Diversity in Roman Antiquity», which encourages the cooperation and the exchange of experiences between:
- scientific,
- cultural
- and administrative bodies,
for the protection and promotion of the archaeological heritage  by means of joint actions.

This participation is of high importance for two reasons.

Firstly, the Archaeological Museum of Thessaloniki, as a representative of Macedonia and Thrace, holds a significant role in the creation of a cultural communication network which emphasizes in:
-the protection,
-the promotion,
-and development
of Roman ruins and the rich cultural heritage of the Black Sea.

Secondly, Greece proves to be a bridge that connects the Aegean Sea with the Black Sea.

Dear friends,
Roman history is memorable for its tough battles and its expansive mood.


In reality, however, the Roman civilization contributed significantly to the:
-financial
-and cultural
development of many areas, which until then didn't belong in the so-called developed world.

- The creation of a common currency, the Roman currency
- and  the establishment of a common law, the Roman law,
played a leading role in the development of commerciality and as a result, they allowed the know-how and the technology of the era to be made known, that is not other than knowledge and culture, through the movement of goods and people.

Moreover, a very important contribution of the Roman Empire was the development of Roman art, which, on the substance was a development of the ancient Greek civilization.

We must not forget also the well-known dictum according to which:
“The Romans conquered Greece, but Greece, with its culture, conquered the Romans.”

As a result of the facts mentioned above, in combination with the conquest of the Greek colonies by the Romans, Black Sea has a significant number of Roman monuments, and remains until today a common language of communication among people that surround it.

With these thoughts, I would like to declare the opening of today's meeting, hoping that this cultural journey from Thessaloniki to the Black Sea will begin with excellent omens.

Thank you very much for your attention.

Happy new year to all.