Υπό περίεργες συνθήκες η εκποίηση σκραπ του ΟΑΣΘ

Υπό περίεργες συνθήκες η εκποίηση σκραπ του ΟΑΣΘ Κύριο

Αρ. πρωτ.: 7364

Θεσσαλονίκη, 10 Μαΐου 2019

Προς Υπουργό:
-Υποδομών και Μεταφορών

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Υπό περίεργες συνθήκες η εκποίηση σκραπ του ΟΑΣΘ»

Υπό περίεργες συνθήκες και με πολλά ερωτηματικά έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκποίησης του σκραπ που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις των αμαξοστασίων του Φοίνικα και της Σταυρούπολης του ΟΑΣΘ.
Η χρονική συγκυρία διεξαγωγής του διαγωνισμού για την εξεύρεση πλειοδότη για την αγορά του σκραπ προκαλεί εντύπωση, καθώς ο κρατικοποιημένος πλέον ΟΑΣΘ βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης, ενώ δεν έχει πραγματοποιηθεί η αποτίμηση της περιουσίας του.
Το σκραπ του ΟΑΣΘ συνθέτουν παλαιά ανταλλακτικά και ανακυκλώσιμα υλικά από την συντήρηση των λεωφορείων, υλικά που είναι εύκολα διαχειρίσιμα, καθώς φορτώνονται και μεταφέρονται.
Ωστόσο οι όροι του διαγωνισμού φαίνεται να «φωτογραφίζουν» ακόμα και την εκποίηση μεγαλύτερων κομματιών ή ακόμα και παλαιών λεωφορείων, που αποτελούν πάγια περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν καταγραφεί και αποτιμηθεί. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 των όρων της εν λόγω προκήρυξης, το σκραπ θα κοπεί σε μικρά κομμάτια προκειμένου να μεταφερθεί, μία πρακτική που θα εφαρμοσθεί για πρώτη φορά.
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι μέτοχοι οι οποίοι φοβούνται πιθανή εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ιδιωτικού ΟΑΣΘ, όπως μηχανήματα και λεωφορεία και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσουν να απογραφούν από την Ελεγκτική Εταιρεία. Από την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, που μπορεί να χαθούν εάν προχωρήσει υπό αυτούς τους όρους η εκποίηση του σκραπ, θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό η αποζημίωση που θα λάβουν οι ιδιώτες μέτοχοι του ΟΑΣΘ που έχασαν τις μετοχές τους από την ιδιότυπη κρατικοποίηση του Οργανισμού το 2017.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Πώς προχωρά η διοίκηση του ΟΑΣΘ στην εκποίηση περιουσιακών του στοιχείων χωρίς να έχει γίνει ακόμη η αποτίμησή τους και ενώ ο Οργανισμός βρίσκεται υπό εκκαθάριση;

-Στα υπό εκποίηση υλικά περιλαμβάνονται Πάγια στοιχεία του Ισολογισμού του Οργανισμού;

-Για ποιους λόγους αναφέρεται στην προκήρυξη ότι ο ανάδοχος θα κόψει το σκραπ σε μικρά κομμάτια προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταφορά του; Τι στοιχεία περιλαμβάνει το σκραπ;

-Πώς προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο να προστατεύσει τους μετόχους του ΟΑΣΘ που περιμένουν τις αποζημιώσεις τους για τις μετοχές που έχασαν από την κρατικοποίηση του Οργανισμού;