Τροποποίηση του νόμου περί τυχερών παιγνίων

Τροποποίηση του νόμου περί τυχερών παιγνίων Κύριο

Αρ. πρωτ.: 6595

Θεσσαλονίκη, 21 Μαρτίου 2019

Προς Υπουργό
-Οικονομικών

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Τροποποίηση του νόμου περί τυχερών παιγνίων»

Από την έναρξη ισχύος του ν. 4002/2011, οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, οφείλουν να καταβάλουν προς το Ελληνικό Δημόσιο «ειδικό τέλος» τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 5 του ν. 4002/2011, ποσοστού ύψους αρχικά 30%, ενώ ήδη σήμερα 35%, επί του μεικτού τους κέρδους από τα ως άνω παίγνια.
Το νέο νομοσχέδιο που τροποποιεί τις διατάξεις του ν. 4002/2011 απαγορεύει, εμμέσως, την παροχή παιχνιδιών με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG- «φρουτάκια»), ενώ έως σήμερα επιτρεπόταν. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του τζίρου των διαδικτυακών εταιριών προέρχεται από τα προαναφερθέντα παίγνια.
Επιπροσθέτως το νέο σχέδιο νόμου δεν επιτρέπει την παροχή παιγνιδιών RNG (με γεννήτρια τυχαίων αριθμών). Το γεγονός αυτό προκαλεί ερωτηματικά, καθώς ενδεχομένως η επικείμενη απαγόρευση θα έρθει σε αντίθεση, μεταξύ άλλων, με το άρθρο 56 της Σύμβασης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο ορίζει ότι: «...οι περιορισμοί της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στο εσωτερικό της Ένωσης απαγορεύονται όσον αφορά τους υπηκόους των κρατών μελών που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος άλλο από εκείνο για το οποίο προορίζονται οι υπηρεσίες».

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Πόσα χρήματα έχει εισπράξει το Ελληνικό Δημόσιο από το 2011 έως σήμερα από το ειδικό τέλος τυχερών παιγνίων και πόσα έσοδα θα παύσει να εισπράττει στο μέλλον;

-Με ποιο σκεπτικό τίθεται η νέα απαγόρευση παροχής παιγνιδιών RNG, δηλαδή με γεννήτρια τυχαίων αριθμών, δεδομένου ότι δεν συντρέχει κάποιος λόγος επιτακτικού Δημοσίου συμφέροντος;

-Η επικείμενη απαγόρευση συμβαδίζει ή ενδέχεται να έρθει σε αντίθεση με το άρθρο 56 της Σύμβασης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τι προβλέπεται να συμβεί στην περίπτωση αυτή;