Ανακατανομή ποσοστών ειδικών κατηγοριών για τους Παλιννοστούντες Ποντίους Ομογενείς

Ανακατανομή ποσοστών ειδικών κατηγοριών για τους Παλιννοστούντες Ποντίους Ομογενείς Κύριο

Αρ. πρωτ.: 4898

Θεσσαλονίκη, 17 Ιανουαρίου 2019

Προς Υπουργούς
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
-Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Ανακατανομή ποσοστών ειδικών κατηγοριών για τους Παλιννοστούντες Ποντίους Ομογενείς»

Ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα εις βάρος των Παλιννοστούντων Ποντίων Ομογενών από την πρ. ΕΣΣΔ φαίνεται να προκύπτει από τις ανισότητες που παρατηρούνται στη διαδικασία ανακατανομής ποσοστών ειδικών κατηγοριών στο σύστημα προσλήψεων του Ν. 2190/1994 με το άρθρο 25 του Ν. 4440/2016, όπου αντικαθιστάται η παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (Α' 28) ως εξής:
«Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ για υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 (Α' 206) στους Νομούς των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην του Νομού Θεσσαλονίκης, καλύπτονται από Παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς και από το σύνολο των ομογενών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2790/2000 (Α' 24) εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές τουλάχιστον επί μία δεκαετία».
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ποσοστό του πέντε τοις εκατό (5%) των προκηρυσσόμενων θέσεων μειώθηκε σε δύο τοις εκατό (2%) μόνο για τους Παλιννοστούντες Ποντίους Ομογενείς.
Ουσιαστικά η μείωση του ποσοστού προσλήψεων από 5% σε 2% για τους Παλιννοστούντες Ποντίους Ομογενείς εκτινάσσεται στο 60%, τη στιγμή που για παράδειγμα σε άλλες ειδικές κοινωνικές ομάδες μειώθηκε από 20% σε 15% αναλογική μείωση της τάξης του 25%.
Επιπλέον από τις πέντε ομάδες α) Πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων, β) γονέων με τρία τέκνα και τέκνων αυτών, γ) Παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών και ομογενών του Ν. 2790/2000, δ) Ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), ε) Ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και των τέκνων ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, μόνο για τους Παλιννοστούντες Ποντίους Ομογενείς υπάρχει η δέσμευση να υπηρετήσουν μία δεκαετία στις εν λόγω περιοχές.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Προβλέπεται τα αρμόδια Υπουργεία να εξετάσουν το ενδεχόμενο, ώστε το ποσοστό μείωσης των θέσεων προσλήψεων των Παλιννοστούντων Ποντίων Ομογενεών στο δημόσιο, να διαμορφωθεί ως αντίστοιχο της μείωσης άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, έτσι ώστε το τελικό ποσοστό να διαμορφωθεί στο 4% από το 2% που μειώθηκε;

-Προβλέπεται τα αρμόδια Υπουργεία να εξετάσουν την κατάργηση της δεκαετούς δέσμευσης στους Ποντίους από την πρ. ΕΣΣΔ εφόσον διοριστούν στο δημόσιο, καθώς είναι μία δέσμευση που αφορά μόνο αυτήν την κοινωνική ομάδα;