Υψηλή φορολογία στην αντικατάσταση παγίου εξοπλισμού αγροτών

Υψηλή φορολογία στην αντικατάσταση παγίου εξοπλισμού αγροτών Κύριο

Αρ. πρωτ.: 4113

Θεσσαλονίκη, 7 Δεκεμβρίου 2018

Προς τον Υπουργό
- Οικονομικών

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Υψηλή φορολογία στην αντικατάσταση παγίου εξοπλισμού αγροτών»

Στη χώρα μας που ο πρωτογενής τομέας θα έπρεπε να αποτελεί την προμετωπίδα της οικονομίας και να στηρίζεται ουσιαστικά, ο κατ' επάγγελμα αγρότης αντιμετωπίζει στην πραγματικότητα μία σειρά από προβλήματα καθιστώντας την επιλογή του να ζήσει και να εργασθεί στην ελληνική ύπαιθρο ακόμα πιο δύσκολη, μη ανταγωνιστική και τελικά μη βιώσιμη οικονομικά.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασκούντες ατομική επιχειρηματική αγροτική δραστηριότητα σε περίπτωση αντικατάστασης παγίου εξοπλισμού, δηλαδή στη διαδικασία αντικατάστασης παλαιού γεωργικού μηχανήματος με αντίστοιχο καινούργιο και πιο σύγχρονο.
Ένα βασικό εμπόδιο στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των αγροτών, αποτρεπτικό για την αντικατάσταση των γεωργικών μηχανημάτων με νέα σύγχρονα, είναι το σημερινό καθεστώς στη φορολόγηση του «κέρδους» που προκύπτει από την πώληση του μεταχειρισμένου γεωργικού μηχανήματος.
Ουσιαστικά η υψηλή φορολόγηση της πώλησης του μεταχειρισμένου μηχανήματος λειτουργεί αποθαρρυντικά στην απόφαση αγοράς νέου μηχανήματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στο γενικότερο πλαίσιο να είναι αποτρεπτική οποιαδήποτε κίνηση για νέες επενδύσεις και για τον εκσυγχρονισμό του παγίου παραγωγικού εξοπλισμού των αγροτών.
Συνήθως πρόκειται για μία απόφαση που λαμβάνεται όταν το παλαιό γεωργικό μηχάνημα έχει αποσβεστεί σχεδόν πλήρως. Επιπλέον κατά τη συνήθη διαδικασία το παλαιό μηχάνημα αγοράζεται από την εταιρεία από την οποία ο αγρότης προμηθεύεται το καινούργιο ή μεταπωλείται σε άλλον αγρότη ως μεταχειρισμένο.
Αυτό που έχει σημασία να υπογραμμιστεί είναι ότι το ποσό από την πώληση του παλαιού μηχανήματος μείον την αναπόσβεστη αξία του μηχανήματος, εκλαμβάνεται ως κέρδος από την επιχειρηματική δραστηριότητα και θα φορολογηθεί με τον προβλεπόμενο συντελεστή φορολογίας.
Εάν για παράδειγμα ένας αγρότης κατ' επάγγελμα με δύο ανήλικα παιδιά και καθαρό εισόδημα 20.000,00 ευρώ από την επιχειρηματική του δραστηριότητα αποφασίσει εντός του έτους να αγοράσει ένα νέο γεωργικό μηχάνημα αξίας 80.000 ευρώ θα συμβούν τα εξής.
Δεδομένου ότι δίνει για προκαταβολή το παλαιό αντίστοιχο μηχάνημα που είχε αγοράσει πριν από 10 χρόνια με αξία πώλησης τα 20.000 ευρώ, το παλαιό μηχάνημα έχει αποσβεστεί πλήρως και στα βιβλία του και εμφανίζεται με αναπόσβεστη αξία 0,01 ευρώ.
Ωστόσο, εξαιτίας της πώλησης του μεταχειρισμένου μηχανήματος ύψους 20.000 ευρώ που δίνει ο αγρότης ως προκαταβολή για την αγορά του νέου εκσυγχρονισμένου γεωργικού μηχανήματος θα πρέπει να καταβάλει φόρους ύψους 14.750 ευρώ. Επιπλέον θα καταβάλει 4.240 ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές και 50 ευρώ ΛΑΕ. Ουσιαστικά δηλαδή από τις 20.000 ευρώ μείον 19.040 ευρώ του μένουν 960 ευρώ.

Ζητούμενο, λοιπόν, είναι προκειμένου να στηριχθεί έμπρακτα ο πρωτογενής τομέας στη χώρα, όταν πωλείται ένα πάγιο με ταυτόχρονη αντικατάστασή του μέσα στην ίδια χρήση από άλλο νεότερης τεχνολογίας η διαφορά από την αξία πώλησης του παλαιού μηχανήματος μείον την εναπομένουσα αξία του παλαιού μηχανήματος να μην εκλαμβάνεται ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά να αποτελούν μειωτικό στοιχείο των πραγματοποιθεισών νέων επενδύσεων. Ούτως ώστε η φορολόγηση να μην λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς τη νέα επένδυση, αλλά και να μην χάνει το δημόσιο φορολογητέα ύλη.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Σκοπεύει το αρμόδιο Υπουργείο να εξετάσει τη δυνατότητα τροποποίησης του άρθρου 21 «Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα» του κώδικα φορολογίας εισοδήματος με την προσθήκη/διευκρίνηση «Ειδικά στην περίπτωση αντικατάστασης παγίων στοιχείων του ενεργητικού με νεότερα, τα έσοδα από την πώληση των παγίων στοιχείων που αντικαθίστανται αποτελούν μειωτικό στοιχείο των νέων παγίων που αντικαθιστούν»;

-Προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο να εξετάσει στο άρθρο 24 «Φορολογικές αποσβέσεις» του κώδικα φορολογίας εισοδήματος στην παράγραφο 4 σε ό,τι αφορά στο κόστος κτήσης ή κατασκευής την προσθήκη διευκρίνησης «μειωμένο με το τυχόν κόστος αντικατάστασης»;