Η υπερφορολόγηση οδηγεί σε "δανεισμό" εργαζομένων και επιπλέον μείωση εσόδων

Η υπερφορολόγηση οδηγεί σε "δανεισμό" εργαζομένων και επιπλέον μείωση εσόδων Κύριο

Αρ. πρωτ.: 8263

Θεσσαλονίκη, 25 Αυγούστου 2017

Προς Υπουργούς:
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης
-Οικονομικών

Ερώτηση

«Η υπερφορολόγηση οδηγεί σε "δανεισμό" εργαζομένων και επιπλέον μείωση εσόδων»

Σε μεγάλη πληγή για την ελληνική οικονομία εξελίσσεται η χωρίς λογική αδυσώπητη φορολογική πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Στα υψηλά επίπεδα της ανεργίας, των συνεχώς αυξανόμενων λουκέτων έρχεται να προστεθεί ένα νέο φαινόμενο που πλήττει την ελληνική αγορά εργασίας, αυτό του «δανεισμού» (απόσπασης) εργαζομένων από χώρες της Ε.Ε. όπως για παράδειγμα η Κύπρος και η Βουλγαρία.
Το επόμενο βήμα της μεγάλης φυγής των ελληνικών επιχειρήσεων με τη μεταφορά της έδρας της επιχείρησης στο εξωτερικό φαίνεται να είναι και ο «δανεισμός» υπαλλήλων από επιχειρήσεις του εξωτερικού, οι οποίοι προσφέρουν την εργασία τους σε ελληνικές επιχειρήσεις εντός της ελληνικής επικράτειας. Πιο συγκεκριμένα, μία εταιρεία που έχει μεταφέρει την έδρα της για παράδειγμα στην Κύπρο, μπορεί να έχει εργαζομένους που είναι ασφαλισμένοι στην Κύπρο, χωρίς να έχει στην Ελλάδα ούτε εγκαταστάσεις, ούτε ΑΦΜ.
Η εταιρεία αυτή μπορεί να «δανείσει» εργαζομένους της να εργασθούν σε ελληνική επιχείρηση για διάστημα έως 24 μηνών, ενώ θα παραμένουν ασφαλισμένοι σε άλλη χώρα. Δηλαδή η επιχείρηση γλιτώνει έως και 50% από την υψηλή φορολογία που έχει επιβάλλει η Κυβέρνηση σε εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους. Στην Ελλάδα ανά εργαζόμενο θα πρέπει να καταβληθεί 13,3 %, ενώ στην Κύπρο 7,8% και 27% ή 14% αντίστοιχα για τους αυτοαπασχολούμενους.
Πρόκειται για μία πρακτική που προβλέπεται στη διμερή σύμβαση Ελλάδας-Κύπρου, όπου ορίζεται ότι ο εργοδότης πληρώνει εισφορές στο Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου, ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος στην Κύπρο, αλλά εργάζεται σε επιχείρηση στην Ελλάδα για διάστημα έως 24 μηνών και με το απαραίτητο πιστοποιητικό.
Είναι σαφές ότι η πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, οδηγεί σε αδιέξοδο. Στη μεγάλη φυγή του επιστημονικού προσωπικού της χώρας, των νέων ανθρώπων που φεύγουν σε χώρες του εξωτερικού για να εργασθούν, έρχεται να προστεθεί και το νέο αυτό φαινόμενο με τον «δανεισμό» εργαζομένων, πλήττοντας ακόμα περισσότερο την ελληνική οικονομία.

Κατόπιν τούτου ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Υπάρχει εκτίμηση του αριθμού των "δανειζόμενων" υπαλλήλων από χώρες της Ε.Ε. όπως η Κύπρος και η Βουλγαρία, που εργάζονται σε επιχειρήσεις στην ελληνική επικράτεια;

-Έχει υπολογισθεί το ποσό των εισφορών και των φόρων που "χάνει" το ελληνικό κράτος, λόγω του «δανεισμού» εργαζομένων από επιχειρήσεις που έχουν έδρα στο εξωτερικό;

-Λαμβάνει χώρα τακτική διασταύρωση με τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών αποστολής για το εάν οι εργοδότες (επιχειρήσεις) που «δανείζουν» εργαζόμενους ασκούν ή όχι ουσιώδες μέρος της δραστηριότητάς τους πράγματι στην επικράτεια τους όπου και έχουν την έδρα τους και εάν αποκλείονται ή όχι εκ τούτου από την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων; Εάν ναι, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται;

-Ελέγχονται λοιπά κριτήρια που ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης και την πραγματική φύση των δραστηριοτήτων που ασκεί στο κράτος όπου έχει την έδρα της, όπως ενδεικτικά:
-ο τόπος όπου βρίσκεται η έδρα και η διοίκηση της επιχείρησης που δανείζει
-ο μαθηματικός λόγος μεταξύ του συνολικού αριθμού υπαλλήλων της επιχείρησης που δανείζει τους εργαζόμενους συγκριτικά με τους υπαλλήλους που εργάζονται στην Ελλάδα
-ο τόπος στον οποίο προσλαμβάνονται και παρέχουν την εργασία τους οι δανεισμένοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα
-το χρονικό διάστημα εγκατάστασης της επιχείρησης στο κράτος μέλος αποστολής και το αντίστοιχο στην Ελλάδα;

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να αναχαιτιστεί αυτή η πρακτική;