Συνταξιοδότηση π. Αιρετών Έπαρχων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Συνταξιοδότηση π. Αιρετών Έπαρχων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 7100

Θεσσαλονίκη, 19 Ιουλίου 2016

Προς Υπουργούς:
-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
-Οικονομικών

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συνταξιοδότηση π. Αιρετών Έπαρχων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων»

Σύμφωνα με το ισχύον συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο Ν. 2703/1999-ΦΕΚ 724, οι αιρετοί εκπρόσωποι του λαού όταν συμπληρώσουν 8 έτη θητείας στον θεσμό που έχουν εκλεγεί κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Η πρόβλεψη αφορά σε διατελέσαντες Βουλευτές, Νομάρχες, Δημάρχους, Προέδρους Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Πρόεδρους π. Κοινοτήτων, καθώς και διορισμένους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων.
Ωστόσο, οι αιρετοί Έπαρχοι π.Ν.Α. εξαιρούνται από τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Πρόκειται για μία εξαίρεση που στο πλαίσιο της ίσης αντιμετώπισης των αιρετών της αυτοδιοίκησης θα πρέπει να αναιρεθεί, καθώς οι Έπαρχοι ήταν αιρετά μονοπρόσωπα όργανα Β' Βαθμού, που σύμφωνα με τον Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατείχαν στο θεσμό αυτό θέση αντίστοιχη με αυτή των π. Νομαρχών, υπό την έννοια ότι ήταν άμεσα αιρετοί, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προΐσταντο των διοικητικών μονάδων (Επαρχείων), εξέδιδαν αποφάσεις και ασκούσαν αποκλειστικές αρμοδιότητες αντίστοιχες με αυτές του π. Νομάρχη στη χωρική μονάδα του Επαρχείου.
Επιπλέον, καθώς το θεσμικό πλαίσιο έχει αλλάξει στην τοπική αυτοδιοίκηση, το μέτρο εάν ισχύει θα αφορά σε 18 π. Επάρχους ΝΑ, δεδομένου ότι σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια λειτουργούσαν 19 Επαρχεία.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Προβλέπεται τα συναρμόδια Υπουργεία να εξετάσουν την εισήγηση σχετικής τροπολογίας σύμφωνα με την οποία θα αναγνωρισθεί και θα κατοχυρωθεί και για τους π. Αιρετούς Έπαρχους Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων συνταξιοδοτικό δικαίωμα, όπως προβλέπεται για τους αιρετούς εκπροσώπους του λαού;