Ευθύνες φυσικών προσώπων που δεν έχουν σχέση με φορολογικές παρατυπίες

Ευθύνες φυσικών προσώπων που δεν έχουν σχέση με φορολογικές παρατυπίες Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 6420

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2016

Προς Υπουργό:
-Οικονομικών

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ευθύνες φυσικών προσώπων που δεν έχουν σχέση με φορολογικές παρατυπίες»

Με τον Ν.4174/2013 προβλέπεται μεταξύ άλλων, σε βάρος των παραβατών η επιβολή από τη Φορολογική Διοίκηση μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα.
Πιο συγκεκριμένα, στα άρθρο 46 παρ.5 του παραπάνω Νόμου αναφέρεται ότι: «5. Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει μη απόδοση, ανακριβή απόδοση, συμψηφισμό, έκπτωση ή διακράτηση Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε., φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων, επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών με σκοπό τη μη πληρωμή συνολικά στο Δημόσιο ποσού πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, καθώς και είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων κατόπιν παραπλάνησης της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, μπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του υπόχρεου παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα............».
Επίσης στο άρθρο 46 παρ.6 αναφέρεται ότι: «6. Τα μέτρα της παραγράφου 5 επιβάλλονται σωρευτικά σε βάρος των ομορρύθμων εταίρων προσωπικών εταιριών, καθώς και σε βάρος κάθε προσώπου εντεταλμένου από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας από τη γένεση της υποχρέωσης απόδοσης ή από το χρόνο της διάπραξης, κατά περίπτωση, και μέχρι την ενεργοποίηση των μέτρων, ανεξάρτητα αν έχουν αποβάλει την ιδιότητα αυτή με οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιαδήποτε αιτία..........».
Τέλος, με τις με αρ. ΠΟΛ. 1282/31-12-13, ΠΟΛ. 1038/30-1-2015 και ΠΟΛ. 1255/27-11-2015 αποφάσεις της διοίκησης εξειδικεύονται τα προαναφερόμενα πρόσωπα, καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μέτρα αίρονται εν όλω ή εν μέρει και οι περιπτώσεις μη εφαρμογής τους, προσδιορίζεται ο χρόνος διατήρησης αυτών κλπ.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι είναι δυνατόν να επιβληθούν, ή έχουν επιβληθεί μέτρα εξαιτίας της καθυστέρησης ολοκλήρωσης των αποτελέσματα των διενεργηθέντων ελέγχων αλλά και της ενεργοποίησης των μέτρων (με ευθύνη αποκλειστικά της φορολογικής αρχής), σε άτομα που έχουν υπηρετήσει σε Δημοτικές ή άλλες Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και η διοίκησή τους ήταν χρηστή χωρίς το παραμικρό πρόβλημα.

Κατόπιν τούτου ο αρμόδιος Υπουργός ερωτάται:

1. Προβλέπεται η τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου του Ν.4174/2013 και των σχετικών εγκυκλίων, έτσι ώστε να μη λαμβάνονται μέτρα σε βάρος φυσικών προσώπων, τα οποία αποδεδειγμένα δεν είχαν καμία ευθύνη στις παραλήψεις των (Δημοτικών ή άλλων Κοινωφελών) επιχειρήσεων προς το Δημόσιο, αφού η διοίκηση αυτών ασκήθηκε σε μεταγενέστερο χρόνο;

2. Σε τι ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο ούτως ώστε η ολοκλήρωση των ελέγχων και η ενεργοποίηση των μέτρων να γίνεται το συντομότερο δυνατό;

3. Τελικά ποιος είναι ο χρόνος παραγραφής των αδικημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 46 του Ν.4174/2013;