Ενεργοποίηση τοπικού χωρικού σχεδιασμού βάσει του Ν.4269/2014

Ενεργοποίηση τοπικού χωρικού σχεδιασμού βάσει του Ν.4269/2014 Κύριο

Αρ. πρωτ.:
Θεσσαλονίκη, 17 Μαΐου 2016

Προς Υπουργό:
-Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Ενεργοποίηση τοπικού χωρικού σχεδιασμού βάσει του Ν.4269/2014»

Τον Ιούνιο του 2014 θεσπίστηκε ο Ν. 4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση –βιώσιμη ανάπτυξη» (ΦΕΚ 142Α) με σκοπό να διαρθρωθεί ένα νέο πλαίσιο χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Ο εν λόγω νόμος επέφερε αλλαγές στα επίπεδα και τους τύπους χωρικών σχεδίων, καθώς και στις κατηγορίες και το περιεχόμενο των χρήσεων γης.
Με τις διατάξεις των άρθρων 7 (παρ. 12), άρθρο 8 (παρ. 3 και 10), άρθρο 10 (παρ. 4) και άρθρο 13 προβλέφθηκε ο καθορισμός προδιαγραφών και κάθε άλλης απαραίτητης λεπτομέρειας για την εκπόνηση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ), των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (ΕΧΣ) και των Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής (ΡΣΕ), με την έκδοση σχετικών αποφάσεων Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Επιπλέον στην παρ. 2 του άρθρου 13 αναφέρεται ότι εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, θα πρέπει να αναθεωρηθούν τα πολεοδομικά σταθερότυπα που έχουν εγκριθεί με την 10788/2004 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 285Δ), προκειμένου να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του νόμου.
Εντούτοις, παρά την παρέλευση χρονικού διαστήματος άνω του ενός και μισού έτους από τη θέσπιση του Νόμου, το Υπουργείο δεν έχει προχωρήσει στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων για την ενεργοποίηση του χωρικού σχεδιασμού των αναφερόμενων παραπάνω επιπέδων, με εξαίρεση την έκδοση τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων το Δεκέμβριο του 2014. Η καθυστέρηση αυτή έχει οδηγήσει στην αδυναμία πολλών Δήμων, να προχωρήσουν τον τοπικό χωρικό σχεδιασμό εντός των εδαφικών τους ορίων, δεδομένου μάλιστα ότι ως συνέπεια της θεσμοθέτησης του Ν. 4269/14, ακυρώθηκαν και οι εν εξελίξει την περίοδο εκείνη διαγωνισμοί ανάθεσης ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και πολεοδομικών μελετών.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης όλων των αναγκαίων αποφάσεων για την πλήρη ενεργοποίηση του Ν.4269/2014 και σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία;