Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους

Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 5108/24.04.2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς
τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους»
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Σύμφωνα με το άρθρο 103Α παρ. 1 του π.δ. 210/1992 (ΦΕΚ 99, τεύχ. Α'), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του υπ' αριθμ. 3/2014 π.δ/τος (ΦΕΚ 6, τεύχ. Α'), χορηγείται στο πυροσβεστικό προσωπικό άδεια ανατροφής τέκνου εννέα (9) μηνών μετά το πέρας της άδειας κύησης – τοκετού υπό την απαραίτητη προϋπόθεση, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην ρύθμιση αυτή, ο/η σύζυγος του πυροσβεστικού υπαλλήλου να μην κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση, όμως, που ο/η σύζυγος του πυροσβεστικού υπαλλήλου δεν εργάζεται, ο/η έτερος σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής εκτός αν συντρέχουν λόγοι υγείας, σε αντίθεση με το υπόλοιπο αστυνομικό και στρατιωτικό προσωπικό για το οποίο δεν υφίσταται αυτή η δέσμευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254, τεύχ. Α').
Επειδή για λόγους τυπικής και ουσιαστικής ισότητας επιβάλλεται η ενιαία μεταχείριση των ομοίων περιπτώσεων, με επεκτατική εφαρμογή της ευνοϊκότερης διατάξεως και στην κατηγορία του προσωπικού που τίθεται σε άνιση μεταχείριση από τον τυπικό νομοθέτη.
Επειδή η κατά τα ανωτέρω υφιστάμενη διαφορετική μεταχείριση δεν δικαιολογείται από λόγους αποχρώντος δημοσίου συμφέροντος, και εν όψει τούτου η Πολιτεία οφείλει και τυπικά να εξομοιώσει όλες τις περιπτώσεις των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις, ιδία δε ένεκα και της διατάξεως του άρθρου 21 Συντάγματος για την ανάγκη προστασία της οικογένειας.
Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, το αίτημα για εξομοίωση του πυροσβεστικού προσωπικού με το λοιπό ένστολο προσωπικό παρίσταται δίκαιο και εύλογο.

Ερωτάται ο Αρμόδιος Υπουργός:

Πότε θα προβεί στην κατάργηση της εν λόγω προβλέψεως του προαναφερομένου Προεδρικού Διατάγματος έτσι ώστε και οι άνδρες και οι γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, να τυγχάνουν της αυτής μεταχείρισης που απολαμβάνει το λοιπό προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Γιαννάκης Κωνσταντίνου Στέργιος
Καράογλου Γεωργίου Θεόδωρος
Αναστασιάδης Ιωάννη Σάββας
Αντωνιάδης Δημητρίου Ιωάννης
Αντωνίου Βασιλείου Μαρία
Ασημακοπούλου Παναγιώτη Άννα-Μισέλ
Βούλτεψη Ιωάννη Σοφία
Γεωργαντάς Παύλου Γεώργιος
Γιακουμάτος Χαραλάμπους Γεράσιμος

Γιόγιακας Νικολάου Βασίλειος
Δαβάκης Παναγιώτη Αθανάσιος
Καββαδάς Ιωάννη Αθανάσιος

Κέλλας Αχιλλέα Χρήστος
Κεφαλογιάννης Αχιλλέα Ιωάννης
Κόνσολας Νικία Εμμανουήλ (Μάνος)
Κοντογεώργος Αθανασίου Κωνσταντίνος
Κουκοδήμος Γεωργίου Κωνσταντίνος
Κυριαζίδης Τριαντάφυλλου Δημήτριος
Μπουκώρος Γεωργίου Χρήστος
Οικονόμου Αθανασίου Βασίλειος
Παναγιωτόπουλος Ιωάννη Νικόλαος
Στύλιος Δημοσθένη Γεώργιος