Επέκταση πλόων βοηθητικών οστρακοκαλλιεργητικών σκαφών

Επέκταση πλόων βοηθητικών οστρακοκαλλιεργητικών σκαφών Κύριο

Αρ. πρωτ.: 3990

Θεσσαλονίκη, 16 Φεβρουαρίου 2016

Προς Υπουργoύς

Ναυτιλίας και νησιωτικής Πολιτικής

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Επέκταση πλόων βοηθητικών οστρακοκαλλιεργητικών σκαφών»

Οι οστρακοκαλλιέργειες αποτελούν εδώ και πολλά χρόνια έναν παραδοσιακό παραγωγικό κλάδο της τοπικής οικονομίας της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Οι επαγγελματίες οστρακοκαλλιεργητές που δραστηριοποιούνται στον Θερμαϊκό Κόλπο, διαθέτουν νόμιμα αδειοδοτημένες πλωτές μονάδες μυδοκαλλιέργειας, που αναπτύσσονται με το σύστημα Long-line στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών Λουδία σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 4 ναυτικών μιλίων από την ακτή.
Οι επαγγελματίες χρησιμοποιούν βοηθητικά της μυδοκαλλιέργειας σκάφη που φέρουν ειδικό εξοπλισμό για τον καθαρισμό, αποστράγγιση και επεξεργασία των μυδιών πάνω στο σκάφος και εντός των μονάδων. Τα σκάφη που απαρτίζουν τον στόλο της μυδοκαλλιέργειας της περιοχής ανήκουν σε δύο κατηγορίες, σκάφη μήκους κάτω των 10 μέτρων με δυνατότητα εκτέλεσης πλόων έως και 6 ναυτικών μιλίων χωρίς περιορισμό από την ακτή, και σκάφη μεγαλύτερα των 10 μέτρων στα οποία επιτρέπεται η εκτέλεση πλόων σε απόσταση έως 540 μέτρα από την ακτή και έως 1,5 ναυτικού μιλίου.
Ωστόσο, τα σκάφη των μυδοκαλλιεργητών κατατάσσονται κυρίως στη δεύτερη κατηγορία, καθώς το μήκος τους κυμαίνεται από 12,40 μέτρα έως 14,60 μέτρα, ενώ τα μισά από αυτά είναι παλαιάς κατασκευής και φέρουν τον ειδικό εξοπλισμό.
Συνεπώς, η αναγραφόμενη στη σχετική άδεια εκτέλεσης πλόων επιτρεπόμενη απόσταση και όρια πλοών προκύπτουν ανεπαρκή και σε πλήρη αναντιστοιχία με την πραγματική εκτέλεση πλόων επί χρονικό διάστημα άνω της 10ετίας, δημιουργώντας μία σειρά από πρακτικά και λειτουργικά προβλήματα στους επαγγελματίες.
Τα παραπάνω σκάφη εκτελούν έναν και μοναδικό πλου, από την ακτή στη μονάδα μυδοκαλλιέργειας και αντιστρόφως, αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε απολύτως προστατευμένη περιοχή, εκτελώντας ουσιαστικά «τοπικό πλου».
Εν όψει μάλιστα της νέας παραγωγικής περιόδου τα σκάφη αυτά θα αντιμετωπίσουν μεγάλη δυσκολία στην κίνησή τους, καθώς πρόκειται για σκάφη μεταποίησης μυδιών πλήρως εξοπλισμένα.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο να εξετάσει την επέκταση των πλόων των αδειών των βοηθητικών σκαφών μυδοκαλλιέργειας, ώστε να καλύπτεται συνολικός πλους έως και 4 ναυτικών μιλίων, όση και η απόσταση των μονάδων τους από την ακτογραμμή;

-Σκοπεύει το αρμόδιο Υπουργείο να εξετάσει την απαλλαγή των βοηθητικών οστρακολλιεργητικών σκαφών από την τήρηση περαιτέρω σωστικών μέσων, οργάνων και τηλεπικοινωνιακών μέσων;