Υποβάθμιση Οικονομικών Επιθεωρητών σε σχέση με τους Επιθεωρητές Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης

Υποβάθμιση Οικονομικών Επιθεωρητών σε σχέση με τους Επιθεωρητές Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης Κύριο

Αρ. πρωτ.:

Θεσσαλονίκη, 19 Φεβρουαρίου 2016

Προς Υπουργούς:
- Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κο Πάνο Κουρουμπλή
- Οικονομικών, κο Ευκλείδη Τσακαλώτο

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ «Υποβάθμιση Οικονομικών Επιθεωρητών σε σχέση με τους Επιθεωρητές Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης»

Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές βάσει του νόμου 2343/1995 είναι ξεχωριστός κλάδος στο Υπουργείο Οικονομικών. Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές προέρχονται από μετάταξη, μετά από διαδικασία προκήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο 2343/95, από τους ειδικότερους κλάδους του Υπουργείου Οικονομικών ήτοι τον Εφοριακό κλάδο, τον Τελωνειακό κλάδο, το Χημικό κλάδο με αυξημένα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, καθώς και μακρόχρονη προϋπηρεσία στους ειδικότερους κλάδους που υπηρετούσαν. Ασκούν δε καθήκοντα αυξημένης ευθύνης.
Με το νόμο 4038/2012 άρθρο 1 παρ. 19 οι Οικονομικοί Επιθεωρητές κατατάχθηκαν στον Α΄ βαθμό, ενώ με την υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ του πρώτου εδαφίου του άρθρου 18 του νόμου 2024/2011 τους χορηγήθηκε το επίδομα του Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης.
Δυστυχώς, όμως, στο ψηφισθέν νέο μισθολόγιο, το οποίο αποσυνδέθηκε από το βαθμολόγιο, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τον Κλάδο των Οικονομικών Επιθεωρητών, οι οποίοι υποβαθμίζονται και αντιμετωπίζονται όπως οι λοιποί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. που δεν ασκούν καθήκοντα αυξημένης ευθύνης, ο δε μισθός τον οποίο λάμβαναν διατηρείται ως προσωπική διαφορά, η οποία προστίθεται στο ποσό της υπερβάλλουσας μείωσης που έχει παραμείνει.
Η αντιμετώπιση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την ισοπέδωση του Κλάδου των Οικονομικών Επιθεωρητών με ότι αυτό συνεπάγεται για την επιτέλεση του έργου τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και την εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, που αποτελεί την αιχμή του δόρατος της δημόσιας διοίκησης.
Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές λόγω των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, των ιδιαιτέρων ικανοτήτων τους και της μεγάλης εμπειρίας την οποία διαθέτουν, επιτελούν έργο αυξημένης ευθύνης (εισαγγελικές παραγγελίες , ΕΔΕ, πόθεν έσχες κ.λ.π.). Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση του έργου τους και τη νομιμότητα των πορισμάτων τους - διότι διαφορετικά τα πορίσματα επιδέχονται ακύρωσης με ανυπολόγιστες συνέπειες για το Δημόσιο συμφέρον - είναι να καταταγούν οι Οικονομικοί Επιθεωρητές σε οργανική θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης.

Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι για λόγους εφαρμογής της συνταγματικά προστατευόμενης αρχής της ισότητας και της αρχής της ίσης μεταχείρισης παρομοίων καταστάσεων, λαμβανομένου υπόψη ότι οι Οικονομικοί Επιθεωρητές ασκούν καθήκοντα που αφορούν στον έλεγχο της διοικητικής δράσης και την προστασία του ΔΗΜΟΣΙΟΥ συμφέροντος θα πρέπει η αδικία αυτή να αποκατασταθεί.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Προβλέπεται τα αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν σε σχετική νομοθετική ρύθμιση - προσθήκη αποκατάστασης του Κλάδου των Οικονομικών Επιθεωρητών κατά τον ίδιο και ενιαίο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται μισθολογικά οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης και να συμπεριληφθούν τροποποιήσεις προσθήκες διάταξης σε επικείμενο φορολογικό νομοσχέδιο;

-Εξετάζεται από το αρμόδιο Υπουργείο το ενδεχόμενο επανασύστασης της Οικονομικής Επιθεώρησης για την αποτελεσματικότερη και εύρυθμη λειτουργία της;