Ομιλία Θ. Καράογλου στη Βουλή στο Νομοσχέδιο για την ιθαγένεια

Ομιλία Θ. Καράογλου στη Βουλή στο Νομοσχέδιο για την ιθαγένεια Κύριο

Ομιλία Θεόδωρου Καράογλου στην Ολομέλεια της Βουλής στο Νομοσχέδιο για την ιθαγένεια (24.06.2015)

 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους - μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος - μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις».