Κατάργηση του "Καλλικράτη" φαίνεται να σχεδιάζει η Κυβέρνηση

Κατάργηση του "Καλλικράτη" φαίνεται να σχεδιάζει η Κυβέρνηση Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1501

Θεσσαλονίκη, 3 Απριλίου 2015

Προς Υπουργό:
- Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση του "Καλλικράτη" φαίνεται να σχεδιάζει η Κυβέρνηση»

Προβληματισμό και αναστάτωση προκαλούν μία σειρά από αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, σύμφωνα με εξαγγελίες του αρμόδιου Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Πιο συγκεκριμένα ο αρμόδιος Υπουργός ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε σαρωτικές αλλαγές στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας, αλλάζοντας ουσιαστικά το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και επαναπροσδιορίζοντας τα όρια των δήμων, κάνοντας δε ειδική αναφορά σε νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, οι οποίοι όπως αναφέρεται αντιμετωπίζουν δυσλειτουργίες και προβλήματα.
Η διοικητική διαίρεση της χώρας πραγματοποιήθηκε το 2011 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 και έφερε μία σειρά αλλαγών στην τοπική αυτοδιοίκηση σε ό,τι αφορά στα όρια των αυτοδιοίκητων μονάδων, τον τρόπο εκλογής των οργάνων, αλλά και των αρμοδιοτήτων τους.
Ουσιαστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων και στην αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας διαδραματίζουν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).
Παράλληλα ο αρμόδιος Υπουργός προανήγγειλε ότι θα προχωρήσει σε αλλαγή των κριτηρίων απόδοσης της κρατικής χρηματοδότησης στους δήμους, εισάγοντας κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία στον τρόπο ανακατανομής των κρατικών πόρων, ενώ σκοπεύει να περάσει τον οικονομικό τους έλεγχο στις υπηρεσίες του Υπουργείου και να προχωρήσει στη σύσταση νέου Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Γνωρίζουν η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ, οι αρμόδιοι φορείς για την τοπική αυτοδιοίκηση, την πρόθεση αυτή του Υπουργείου να αλλάξει το Σχέδιο Καλλικράτης, και εάν ναι ποια θέση έχουν πάρει στο εν λόγω θέμα;

-Ποιες είναι οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών που δεν εξυπηρετούνται με την ισχύουσα διαμόρφωση των ορίων των δήμων, όπως ισχυρίζεται η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου και πώς έχει γίνει η σχετική καταγραφή του αιτήματος;

-Ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία θα προχωρήσει η Κυβέρνηση στον νέο καθορισμό των δήμων της χώρας και ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του;

-Ποιος θα είναι ο ρόλος του νεοσύστατου Δημοσιονομικού Συμβουλίου που προανήγγειλε το αρμόδιο Υπουργείο και ποιοι θα το απαρτίζουν;

-Έχουν ενημερωθεί η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ για την αλλαγή που προτίθεται να προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο στον τρόπο κατανομής των κρατικών πόρων σε δήμους και περιφέρειες;

-Ποια θα είναι τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, που θα καθορίζουν την κρατική στήριξη των δήμων και πώς θα διασφαλίζεται η διαφάνεια και η δίκαιη ανακατανομή τους;