«Καθυστερήσεις στην εκταμίευση προκαταβολών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον Επενδυτικό Νόμο»

«Καθυστερήσεις στην εκταμίευση προκαταβολών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον Επενδυτικό Νόμο» Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 5087

Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμβρίου 2014

Προς Υπουργούς:
-Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
- Μακεδονίας και Θράκης

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Καθυστερήσεις στην εκταμίευση προκαταβολών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον Επενδυτικό Νόμο»

Ο νέος Επενδυτικός Νόμος θεσπίστηκε προκειμένου να τεθούν οι προϋποθέσεις και να στηριχθεί η υγιής και εξωστρεφής επιχειρηματικότητα, και κυρίως για τη στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων και συνεπώς για τη στήριξη που χρειάζεται η ελληνική επιχειρηματικότητα και οικονομία εν μέσω της κρίσης. Οι κατηγορίες επενδύσεων που υπάγονται στον Επενδυτικό αφορούν στη Γενική Επιχειρηματικότητα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη, την Περιφερειακή Συνοχή, το Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων και το Ειδικό Καθεστώς Συνέργειας και Δικτύωσης.
Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18, παρ. 1 του ν. 4146/2013 (Α' 90) και του Π.Δ. 158/2013 (Α' 250), το οποίο τροποποιεί τα Π.Δ. 35/2011 (Α' 88) και 33/2011 (Α' 83) παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της αναλογούσας επιχορήγησης της επένδυσης για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 3299/2004 (Α' 261) και 3908/2011 (Α'8) με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένη κατά 10%.
Παρά τις αιτήσεις προκαταβολής που έχουν γίνει από τους ενδιαφερόμενους φορείς επένδυσης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και την τήρηση της αντίστοιχης διαδικασίας με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγυητικών επιστολών, μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία εκταμίευση προκαταβολής.
Δεδομένου ότι:
• Σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 «Τα επενδυτικά σχέδια... εξαμηνιαία περίοδο» του ν. 3908/2011 (Α'8) και το άρθρο 6, παρ. 1 «Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας... του ποσού της αντίστοιχης ενίσχυσης», του Π.Δ. 33/2011 (Α' 83) τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στον επενδυτικό νόμο κατά βαθμολογία μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ήτοι για όσα σχέδια δε επαρκεί ο προϋπολογισμός δεν εντάσσονται στο νόμο.
• Σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 3 «Οι επιχορηγήσεις κεφαλαίου... εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας», του ν. 3908/2011 (Α'8) οι επιχορηγήσεις και οι επιδοτήσεις που καταβάλλονται καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.
• Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 3, περίπτωση γ' «Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων... επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια», του Π.Δ. 33/2011 (Α' 83) οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων πληροφορούνται για τον αριθμό των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων με τα οποία εξαντλείται το ποσό της ενίσχυσης, το οποίο έχει προϋπολογιστεί και αποσταλεί κονδύλιο του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

• Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 21035/21-5-2014 Απόφαση (Α' 1283Β) καθορίζεται το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και των επενδυτικών σχεδίων όπως πρόκειται να κατανεμηθούν για κάθε έτος και η οποία για το 2014 είναι εκατό εκατομμύρια ευρώ (100.000.000 €) για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Τεχνολογικής Ανάπτυξης, τετρακόσια εκατομμύρια ευρώ (400.000.000 €) για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής, εξακόσια εκατομμύρια ευρώ (600.000.000 €) για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Γενικής Επιχειρηματικότητας και εκατόν εξήντα εκατομμύρια ευρώ (160.000.000 €) για την ενίσχυση των Μεγάλων επενδυτικών σχεδίων.
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι τα ποσά που αφορούν στα επενδυτικά σχέδια είναι καθορισμένα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα θα έπρεπε να είχαν διατεθεί στους φορείς των επενδύσεων, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση των εγκεκριμένων επενδυτικών τους σχεδίων, σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις που ίσως λειτουργήσουν εις βάρος της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της ελληνικής οικονομίας.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Για ποιους λόγους έχει σημειωθεί η μακροχρόνια αυτή καθυστέρηση στην εκταμίευση των προκαταβολών, που αφορούν στα επενδυτικά σχέδια του Επενδυτικού Νόμου;

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να προχωρήσουν οι εκταμιεύσεις των δικαιούχων, καθώς επηρεάζεται άμεσα η βιωσιμότητα και η λειτουργία των επενδυτικών σχεδίων και κατ' επέκταση η αγορά;