«Σχετικά με την ύπαρξη των πολυμετοχικών Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών»

«Σχετικά με την ύπαρξη των πολυμετοχικών Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών» Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 4166

Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2014

Προς Υπουργούς:
-Εσωτερικών
-Οικονομικών

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Σχετικά με την ύπαρξη των πολυμετοχικών Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών»

Η περίοδος, που διανύουμε είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πατρίδα μας, αναφορικά με την δημιουργία προϋποθέσεων ανάκαμψης για την σταθερότητα και την ενίσχυση της εθνικής μας οικονομίας. Σε αυτή την κατεύθυνση ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών και των μηχανισμών, που αυτές δημιουργούν, δηλ. οι πολυμετοχικές Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες είναι καίριας σημασίας για μια αυτοδύναμη και βιώσιμη προοπτική.
Οι πολυμετοχικές Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες λειτουργώντας σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς παίζουν σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία και συμμετέχουν ενεργά στη στήριξη της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Οι εταιρείες αυτές δεν ανήκουν στο κράτος ή στους ΟΤΑ, τουναντίον φέρουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που τις διαφοροποιούν εμφανώς από άλλες μορφές επιχειρήσεων των ΟΤΑ και ΝΠΙΔ των ΟΤΑ. Συστήνονται και λειτουργούν αυτοτελώς ως Ανώνυμες Εταιρείες, διεπόμενες από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και κανένας έλεγχος δεν ασκείται σε αυτές εκ μέρους κρατικών ή άλλων δημοσίων φορέων, όπως επίσης και δεν επιχορηγούνται τακτικά από πόρους τους κράτους, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ. Μάλιστα για το έργο τους διαθέτουν υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ανταποκρινόμενο στην υλοποίηση προγραμμάτων και καινοτόμων πολιτικών.
Η ένταξή τους στον δημόσιο τομέα και στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών θα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην λειτουργία τους, περιορίζοντας την οικονομική τους σταθερότητα και ανταγωνιστικότητα, μέσω των προγραμμάτων που εφαρμόζουν.
Σημειωτέον, οι εν λόγω εταιρείες αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για την επόμενη Προγραμματική Περίοδος 2014-2020, αναφορικά με την απορρόφηση και εφαρμογή προγραμμάτων, στα πλαίσια της Ε.Ε. και όχι μόνο.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

- Είναι στις προθέσεις των αρμόδιων Υπουργείων η μη ένταξη των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών στον δημόσιο τομέα, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί η λειτουργία τους και ο σκοπός που επιτελείται με την ύπαρξή τους;