Συνεδρίαση Επιτροπής του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους με θέμα συζήτησης: «Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2009» και «Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους,

Συνεδρίαση Επιτροπής του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους με θέμα συζήτησης: «Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2009» και «Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους,