Κριτήρια επιλογής των διευθυντών σε Πειραματικά Σχολεία

Κριτήρια επιλογής των διευθυντών σε Πειραματικά Σχολεία Κύριο

Αρ. πρωτ.: 3141

Θεσσαλονίκη, 7 Νοεμβρίου 2018

Προς τον Υπουργό
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Κριτήρια επιλογής των διευθυντών σε Πειραματικά Σχολεία»

Σύγχυση και μπέρδεμα φαίνεται να επικρατεί στις κρίσεις των διευθυντών των πειραματικών σχολείων, όπου η ερμηνεία του νόμου φαίνεται να γίνεται κατά περίπτωση και κατά βούληση.
Τα Πειραματικά Σχολεία ορίστηκαν το 2011, σύμφωνα δε με το άρθρο 37 του Ν.3966/2011 2011 «Ορισμός Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων ...1. Ως ΠΠΣ μπορεί να ορίζονται σχολικές μονάδες της δημόσιας γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης 2. Οι σχολικές μονάδες της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται ως ΠΠΣ με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων...».
Στα άρθρα 17 του Ν. 4327/2015 και 1 του Ν. 4473/2017, ορίζονται οι προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων. Σύμφωνα με αυτά, λοιπόν, οι υποψήφιοι για διευθυντές δημοτικών σχολείων μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά στους υποψηφίους για τις θέσεις διευθυντών των πειραματικών και πρότυπων σχολικών μονάδων, θα πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 18 μήνες προϋπηρεσία με οργανική θέση, ή θέση επί θητεία σε ένα από τα σχολεία που ορίζει ως πειραματικά ή πρότυπα ο Ν. 4327/2015.
Επιπλέον σύμφωνα με το άρθ. 10 παρ. 1 του Ν. 4327/2015 «1. Το άρθρο 36 του Ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι σχολικές μονάδες που έχουν χαρακτηριστεί ως «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία» αποχαρακτηρίζονται και ορίζονται ως «Πειραματικά Σχολεία».....2. Ο όρος «Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο» καταργείται. Όπου αναφέρεται ο όρος «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία» νοούνται εφεξής τα «Πρότυπα» και τα «Πειραματικά» σχολεία, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου».
Για να μπορεί λοιπόν κάποιος να κριθεί κατάλληλος για τη θέση του διευθυντή ενός πειραματικού σχολείου θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 18 μήνες προϋπηρεσία ή θητεία σε ένα από τα σχολεία τα οριζόμενα ως πρότυπα ή πειραματικά, τα οποία είναι 15 σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, υπάρχουν αποφάσεις που φαίνεται να ερμηνεύουν διαφορετικά τις διατάξεις. Επιπλέον, με βάση τον Ν.3966/2011 ανώτερο όργανο διοίκησης πειραματικών σχολείων και συνεπώς αρμόδιο για την επιλογή των διευθυντών των πειραματικών σχολείων είναι η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ).

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Επιβεβαιώνει το αρμόδιο Υπουργείο ότι ανώτερο όργανο διοίκησης των πειραματικών σχολείων είναι η ΔΕΠΠΣ σύμφωνα με τον Ν.3966/2011 και επομένως οι κρίσεις και τοποθετήσεις των διευθυντών πρέπει να γίνονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΥΠΠΕΘ και τη ΔΕΠΠΣ και όχι από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης;

-Σε τι ενέργειες θα προβεί άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να τηρηθούν τα κριτήρια επιλογής των διευθυντών των πειραματικών σχολείων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου;