Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων σε Ι.Ε.Κ.

Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων σε Ι.Ε.Κ. Κύριο

Θεσσαλονίκη, 05 Ιουλίου 2017
Αρ. Πρωτ.:6946/05.07.2017

Προς Υπουργό:
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΡΩΤΗΣΗ
«Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων σε Ι.Ε.Κ.»

Από το 1992 που ιδρύθηκαν τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) με το ν.2009/92, έως τις αρχές του 2014, με την εφαρμογή του ν.4186/13, το Ε΄ εξάμηνο πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων ήταν προαιρετικό και όποιος μαθητής το υλοποιούσε, λάμβανε αμοιβή 800 ευρώ για 6μηνη πρακτική άσκηση σε οποιοδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα.
Από το 2014, με την εφαρμογή του ν. 4186/13 οι καταρτιζόμενοι σε ΙΕΚ υποχρεούνται να κάνουν πρακτική άσκηση χωρίς αμοιβή, είτε παράλληλα με τις σπουδές τους στο Γ΄ ή Δ΄ εξάμηνο σπουδών, είτε και μετά την ολοκλήρωση του Δ΄ εξαμήνου σπουδών τους.
Το τελευταίο διάστημα, με το ΦΕΚ 1245/11-04-2017, απόφαση Νο3 τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), άρθρο 3.Α, 3.Β και 3.Γ, εισάγεται ο θεσμός της Μαθητείας και στα Ι.Ε.Κ. και θεωρητικά οι καταρτιζόμενοι θα αμείβονται με 16,83 ευρώ την ημέρα εφόσον: α) Συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός των δέκα (10) καταρτιζόμενων στην ίδια ειδικότητα ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί τμήμα Μαθητείας Ε΄ εξαμήνου και β) βρεθούν εργοδότες που θα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν τους πρακτικά ασκούμενους.
Το ερώτημα βέβαια είναι, γιατί να πληρώσει ένας εργοδότης για έναν πρακτικά ασκούμενο, εφόσον μπορεί να βρει χιλιάδες πρακτικά ασκούμενους χωρίς αμοιβή;

Κατόπιν τούτων ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

-Εξετάζεται το ενδεχόμενο αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου έτσι ώστε οι καταρτιζόμενοι σε Ι.Ε.Κ. που κάνουν πρακτική άσκηση να δικαιούνται αμοιβή, χωρίς κάποιους περιορισμούς;