(Ερώτηση): «Πρόβλεψη για το ποινικό σκέλος των υποθέσεων που εξετάζονται από την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών»

(Ερώτηση): «Πρόβλεψη για το ποινικό σκέλος των υποθέσεων που εξετάζονται από την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών» Κύριο

Αρ. πρωτ.: 3858

Θεσσαλονίκη, 20 Μαρτίου 2024
Προς Υπουργούς:
-Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
κ. Κωστή Χατζηδάκη
-Δικαιοσύνης
κο Γιώργο Φλωρίδη

ΕΡΩΤΗΣΗ
«Πρόβλεψη για το ποινικό σκέλος των υποθέσεων που εξετάζονται από την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών»

Η μέχρι σήμερα λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (ΕΕΕΦΔ) που ξεκίνησε πριν από τρία σχεδόν χρόνια αποδεικνύει ότι πρόκειται για μία σημαντική καμπή του φορολογικού συστήματος, που διαδραματίζει διττό ρόλο. Από τη μία επιτυγχάνεται η πιο άμεση και γρήγορη εξέταση και επίλυση σημαντικών φορολογικών υποθέσεων, ενώ την ίδια στιγμή αποσυμφορούνται οι αρμόδιες δικαστικές αρχές από μεγάλο όγκο εκκρεμών υποθέσεων.
Πρόκειται για ένα ακόμα μεγάλο εργαλείο στη φαρέτρα του εξορθολογισμού του φορολογικού συστήματος, με απώτερο στόχο την απόδοση της φορολογικής δικαιοσύνης άμεσα και ολοκληρωμένα.
Στην πράξη, ωστόσο, αποδεικνύεται ότι πλείστοι φορολογούμενοι, ενώ αντιμετώπισαν θετικά την προσφυγή τους στην ΕΕΕΦΔ, κυρίως λόγω της πρόβλεψης της μείωσης τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων, πρόσθετων φόρων (άρθρ. 16 παρ. 4 περ. ε Ν. 4174/2020), όπως ίσχυσε και ισχύει, δεν προσέφυγαν τελικώς, θεωρώντας ότι παρά την επίτευξη «φορολογικού συμβιβασμού», επηρεάζεται αρνητικά το ποινικό σκέλος και η αντίστοιχη εξέλιξη των φορολογικών παραβάσεων που τους αποδίδονταν.

Αυτό φαίνεται να συμβαίνει στην πράξη διότι δεν υφίσταται πρόβλεψη περί αναστολής, καταρχήν της ποινικής δίωξης για φορολογικά αδικήματα, όσο εκκρεμεί η αίτηση ενώπιον της ΕΕΕΦΔ, αλλά και οριστικής παύσης της ποινικής δίωξης σε περίπτωση τήρησης των προβλεπόμενων στο πρακτικό εξώδικης επίλυσης της φορολογικής διαφοράς.
Η μη παροχή ενός τέτοιου ευεργετήματος, φαίνεται να λειτουργεί ανασταλτικά ως προς την πλήρη επίτευξη των στόχων που επιδίωξε ο νομοθέτης με την εξαρχής θεσμοθέτηση και, εν συνεχεία, επαναλειτουργία, της ΕΕΕΦΔ.
Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ικανοποίησης των αξιώσεων του Δημοσίου μέσω της προσφυγής στην ΕΕΕΦΔ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει ο νόμος, καταβάλλοντας, στην περίπτωση του άρθρ. 16 παρ. 4 περ. ε Ν. 4174/2020, το σύνολο του κύριου φόρου, ενώ παραμένει το ποινικό κομμάτι εις φάρος του φορολογούμενου.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Προβλέπεται τα αρμόδια Υπουργεία να εξετάσουν τη δυνατότητα και να προχωρήσουν σε νομοθετική ρύθμιση με προσθήκη στο άρθρο 16 ν. 4174/2020, που να προβλέπει την αναστολή της ποινικής δίωξης σε περίπτωση προσφυγής στην ΕΕΕΦΔ μέχρι πέρατος της ενώπιόν της διαδικασίας, και σε περίπτωση σύνταξης πρακτικού συμβιβασμού, μέχρι την προθεσμία εξόφλησης της οφειλής, και την οριστική παύση της ασκηθείσας ποινικής δίωξης σε περίπτωση εξόφλησης της φορολογικής υποχρέωσης, όπως αυτή καθορίστηκε με το πρακτικό εξώδικης επίλυσης;