Οικονομικές ατασθαλίες στην Α.Ε.Π.Ι.

Οικονομικές ατασθαλίες στην Α.Ε.Π.Ι. Κύριο

Θεσσαλονίκη, 10 Απριλίου 2017

Αρ. Πρωτ.:4946/10.04.2017

Προς Υπουργό:
-Πολιτισμού και Αθλητισμού
-Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Οικονομικές ατασθαλίες στην Α.Ε.Π.Ι.»

Από την έρευνα που διενήργησε το τελευταίο χρονικό διάστημα εταιρεία ορκωτών λογιστών, για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού στην Ανώνυμη Εταιρεία Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Α.Ε.Π.Ι.), διαπιστώθηκε πλήθος παρατυπιών και ατασθαλιών.
Το πόρισμα που έχει συνταχθεί, μεταξύ άλλων αναφέρει τους υπέρογκους μισθούς του Διευθύνοντος Συμβούλου αλλά και συγγενούς μέλους του Δ.Σ., αδιανέμητα δικαιώματα στους παραγωγούς ύψους 42 εκ. ευρώ, παράνομα δάνεια προς τα μέλη Δ.Σ., μη προσκόμιση απαραίτητων στοιχείων για την ολοκλήρωση του ελέγχου κλπ.
Πιο συγκεκριμένα, το πόρισμα διαπιστώνει ότι τα λειτουργικά έξοδα είναι ψηλότερα από τα έσοδα της εταιρείας με αποτέλεσμα τη δημιουργία λειτουργικών ζημιών για την περίοδο 2011-2014 συνολικού ύψους 11,3 εκ. ευρώ. Τα σημαντικότερα έξοδα για την ανωτέρω περίοδο αφορούν αμοιβές μελών Δ.Σ. και συγγενών αυτών ύψους 7,4 εκ. ευρώ, αμοιβές υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης από συνδεδεμένη εταιρεία ύψους 7,2 εκ. ευρώ, προμήθειες είσπραξης τιμολογίου ύψους 6,7 εκατομμύρια ευρώ και αμοιβές νομικών συμβούλων και δικαστικά έξοδα ύψους 4,5 εκ. ευρώ.
Εν τέλει, διαπιστώνεται η ύπαρξη αρνητικών κεφαλαίων ύψους περίπου 20 εκ. ευρώ, που αποδεικνύει την αδυναμία της εταιρείας να εξοφλήσει το σύνολο των υποχρεώσεών της και να επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΕΠΙ εκπροσωπεί περίπου 15.000 Έλληνες και ξένους πνευματικούς δημιουργούς, καθώς και τουλάχιστον 2.200.000 ξένους δημιουργούς, μέσω διάφορων συμβάσεων εκπροσώπησης.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Ποιες είναι οι περαιτέρω ενέργειες του κατά νόμου υπεύθυνου ΟΠΙ (Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού;

-Ύστερα από τα ευρήματα του πορίσματος, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει η ηγεσία του Υπουργείου;

-Πως θα μπορέσουν οι δημιουργοί να διεκδικήσουν χρήματα που δικαιούνται;

-Στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο για τα πνευματικά δικαιώματα, στα όργανα που θα ελέγχουν τις εταιρείες διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων;