ΑΚΕ: Στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του ΟΑΣΘ

ΑΚΕ: Στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του ΟΑΣΘ Κύριο

Αρ. πρωτ.: 1015

Θεσσαλονίκη, 21 Μαΐου 2019

Προς Υπουργό
-Υποδομών και Μεταφορών

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

«Στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του ΟΑΣΘ»

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 873/22-3-2019 ΑΚΕ με θέμα «Στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του ΟΑΣΘ», η οποία δεν απαντήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο επανέρχομαι με νέο αίτημα για την οικονομική κατάσταση του κρατικοποιημένου επί Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ Οργανισμού που βρίσκεται σήμερα υπό καθεστώς εκκαθάρισης και,

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

1. Την έκθεση του ορκωτού λογιστή επί της κλειόμενης χρήσης του οικονομικού έτους 2017.

2. Τον ισολογισμό του ΟΑΣΘ για το οικονομικό έτος 2018, το οποίο και ολοκληρώθηκε στις 06.08.2018.