Στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του ΟΑΣΘ

Στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του ΟΑΣΘ Κύριο

Αρ. πρωτ.: 873

Θεσσαλονίκη, 22 Μαρτίου 2019

Προς Υπουργό
-Υποδομών και Μεταφορών

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

«Στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του ΟΑΣΘ»

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης αποτελεί για την πόλη της Θεσσαλονίκης το μοναδικό μέσο μαζικής μεταφοράς των πολιτών γεγονός που καθιστά την οικονομική κατάσταση του Οργανισμού και τη βιωσιμότητά του ακόμα πιο κρίσιμη. Επειδή ο ΟΑΣΘ κρατικοποιήθηκε επί Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, και σήμερα βρίσκεται υπό καθεστώς εκκαθάρισης

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

1. Την έκθεση του ορκωτού λογιστή επί της κλειόμενης χρήσης του οικονομικού έτους 2017.

2. Τον ισολογισμό του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018, το οποίο και ολοκληρώθηκε στις 06.08.2018.