Προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των ΤΟΕΒ λόγω Καλλικράτη

Προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των ΤΟΕΒ λόγω Καλλικράτη

Προς Υπουργεία:

-  Εσωτερικών, Αποκέντρωσης &Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

-  Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Την ανησυχία και τον προβληματισμό του αγροτικού κόσμου στον νομό Θεσσαλονίκης προκαλεί η επικείμενη εφαρμογή των διοικητικών μεταρρυθμίσεων του «Καλλικράτη» αναφορικά με την εύρυθμη λειτουργία και το μέλλον των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ).

Οι ΤΟΕΒ που λειτουργούν ως μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί με ανταποδοτική λειτουργία, και με οικονομικούς πόρους τις ανταποδοτικές εισφορές των μελών τους και ΟΧΙ κρατικές επιδοτήσεις, έχουν προσφέρει σημαντικό εγγειοβελτιωτικό έργο στην ελληνική ύπαιθρο.

Η εύρυθμη λειτουργία τους, ωστόσο, ενδέχεται να διαταραχθεί και να κλονισθεί με την εφαρμογή στην πράξη της αυτοδιοικητικής αναδιάρθρωσης του «Καλλικράτη», καθώς η εποπτεία των ΓΟΕΒ μεταβιβάζεται στις Περιφέρειες, ενώ η εποπτεία των ΤΟΕΒ μεταβιβάζεται στους Δήμους. 

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι για να λειτουργήσει το νέο μοντέλο ορθολογικά, θα πρέπει να χωριστούν τα δίκτυα, η κινητή και ακίνητη περιουσία των ΤΟΕΒ, καθώς και οι προϋπολογισμοί. Ο διαχωρισμός των δικτύων καθίσταται αδύνατος, καθώς για να έχει αυτό πρακτική εφαρμογή θα πρέπει να χωριστούν τα δίκτυα και να  κατασκευαστούν νέα έργα ιδιαίτερα δαπανηρά. Στο οικονομικό κομμάτι του διαχωρισμού του προϋπολογισμού, βασική προϋπόθεση αποτελεί ο διαχωρισμός των μελών, των αντιπροσώπων, η σύσταση νέων καταστατικών και η σύσταση νέων οργανισμών, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν στην πράξη, καθώς αποτελούν περιουσιακά στοιχεία των μελών των ήδη υφιστάμενων ΤΟΕΒ.

Είναι προφανές ότι οι επικείμενες αλλαγές επί «Καλλικράτη» στην λειτουργία και εποπτεία των ΤΟΕΒ, θα κλονίσουν  την  εύρυθμη λειτουργία τους. 

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

- Προβλέπεται να εξετάσουν τα αρμόδια Υπουργεία το ενδεχόμενο να εξαιρεθούν οι ΤΟΕΒ από τις επικείμενες αλλαγές, που προβλέπεται να επιφέρει η διοικητική μεταρρύθμιση «Καλλικράτης» από 1-1-2011, καθώς οι ΤΟΕΒ λειτουργούν ομαλά και αποτελεσματικά ως ανταποδοτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που δεν επιβαρύνουν και δεν επιχορηγούνται από το Ελληνικό Δημόσιο;

- Καθώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη ο λειτουργικός και διοικητικός διαχωρισμός των ΤΟΕΒ, προβλέπεται να εξετάσουν τα αρμόδια Υπουργεία το ενδεχόμενο να τεθούν οι ΤΟΕΒ στην εποπτεία της Περιφέρειας, όπου υπάγεται και ο ΓΟΕΒ, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ενιαία και ομαλή δράση των φορέων των αρδευτικών δικτύων στο μέλλον;

- Προκειμένου να μπορέσουν οι ΤΟΕΒ να προχωρήσουν πιο εύκολα και ομαλά στη ρευστοποίηση των απαιτήσεων, προβλέπεται να τεθεί κατά την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ ως απαραίτητο στοιχείο η βεβαίωση εξόφλησης των αρδευτικών τελών;

- Εξετάζει το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το ενδεχόμενο να παραχωρήσει στους ΤΟΕΒ τους ψηφιοποιημένους πίνακες του ΟΣΔΕ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί διασταύρωση των στοιχείων των αγροτεμαχίων και του καταλογισμού των αρδευτικών τελών;