Αρμοδιότητα έγκρισης οχημάτων τύπου μηχανημάτων έργων

Αρμοδιότητα έγκρισης οχημάτων τύπου μηχανημάτων έργων

Αρ. Πρωτ. 5596/30.11.2004

Προς:
- κο Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων


Από το 1981 ( Σχετ. Εγκύκλιος ΕΗ 3/0/15516/4-5-1981/ Υπουργείο Δημοσίων Έργων η αρμοδιότητα για την έγκριση του τύπου των Μηχανημάτων Έργων, παραχωρήθηκε στις αντίστοιχες Π.Υ.Δ.Ε., σε κάθε περιφέρεια.. Έτσι οι πολίτες που χρειαζόταν την έγκριση αυτή, εξυπηρετούνταν γρήγορα και άμεσα στις αντίστοιχες τοπικές υπηρεσίες κάθε περιφέρειας.

Στην συνέχεια ο νέος ΚΟΚ (νόμος 2696/99) προέβλεψε και ανέθεσε την αρμοδιότητα έκδοσης Έγκρισης Τύπου Μηχανημάτων Έργων στις υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Έτσι κατ' εφαρμογή του παραπάνω νόμου, με τις σχετικές εγκυκλίους 65/30-12-2002 και Δ13Ε/10965/2-1-03 αφαιρέθηκε οριστικά η παραπάνω αρμοδιότητα απ' τις υπηρεσίες Π.Υ.Δ.Ε. σε κάθε περιφέρεια της χώρας και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μετά από 22 χρόνια άμεσης και ουσιαστικής εξυπηρέτησης, υποχρεούνται πλέον για οποιαδήποτε έγκριση οχημάτων τύπου μηχανημάτων έργων, να καταθέτουν αυτοπροσώπως στην Αθήνα τα σχετικά δικαιολογητικά.
Αποτέλεσμα; Ταλαιπωρία των Ελλήνων πολιτών, έξοδα, αποκορύφωση της γραφειοκρατίας και του συγκεντρωτισμού στις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Μετά από τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
- Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων:


Με δεδομένη την εκπεφρασμένη πολιτική βούληση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για ενίσχυση της αποκέντρωσης που συμβάλει στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, προτίθεται το Υπουργείο να επαναχορηγήσει την αρμοδιότητα έγκρισης τύπου Μηχανημάτων Έργων (ΜΕ) ξανά στις περιφέρειες της χώρας με τροποποίηση των παραγράφων 1και 2 του άρθρου 84 του Ν 2896/99 9 (ΚΟΚ);

Απάντηση Υπουργείου