Μεταφορά της ταμειακής διαχείρισης του ΤΕΑΔΥ στην Τράπεζα Πειραιώς

Μεταφορά της ταμειακής διαχείρισης του ΤΕΑΔΥ στην Τράπεζα Πειραιώς

Αρ. Πρωτ. 2646/10.09.2010

Προς Υπουργό:

- Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Ερωτηματικά και απορία προκαλεί η αιφνίδια ενέργεια, στην οποία προχώρησε το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) και αφορά την μεταφορά της ταμειακής του διαχείρισης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα Πειραιώς. Συγκεκριμένα με το υπ΄ αριθ. 66285/44382/28-07-2010 έγγραφό του το ΤΕΑΔΥ γνωστοποιεί την κατάργηση του λογαριασμού, που τηρούσε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την ανάθεση της ταμειακής του διαχείρισης στην Τράπεζα Πειραιώς.

Εγείρουν, λοιπόν, εύλογα ερωτήματα οι λόγοι για τους οποίους ένα δημόσιο Ταμείο, που εξυπηρετεί χιλιάδες ασφαλισμένους του δημοσίου μεταφέρει από έναν δημόσιο φορέα, όπως είναι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την ταμειακή του διαχείριση και την αναθέτει σε μια τράπεζα ιδιωτικών συμφερόντων. Ακόμη περισσότερα ερωτηματικά προκαλεί όμως ο τρόπος αυτής της ανάθεσης και αν προηγήθηκε κατάθεση προσφορών με υποψήφιες προς διαχείριση τράπεζες ή έγινε η ανάθεση απευθείας στην Τράπεζα Πειραιώς.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Με ποια κριτήρια επελέγη η συγκεκριμένη Τράπεζα για να αναλάβει την ταμειακή διαχείριση του ΤΕΑΔΥ;

- Ποια είναι η διαφορά του προσφερόμενου επιτοκίου, η οποία δικαιολογεί την μεταφορά της ταμειακής διαχείρισης του ΤΕΑΔΥ στην Τράπεζα Πειραιώς;

- Έγινε κατάθεση προσφορών από υποψήφιες προς διαχείριση Τράπεζες για την ταμειακή διαχείριση του ΤΕΑΔΥ;

Απάντηση Υπουργείου