Δημιουργία Κέντρων Ενιαίας Εξυπηρέτησης στην Ελλάδα

Δημιουργία Κέντρων Ενιαίας Εξυπηρέτησης στην Ελλάδα

Αρ. Πρωτ. 12076/24.06.2010

Προς Υπουργούς:

- Εσωτερικών, Αποκέντρωσης &  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

κο Ιωάννη Ραγκούση

- Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

κα Λούκα Κατσέλη

 

Σύμφωνα με την Οδηγία (2006/123/ΕΚ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις υπηρεσίες τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να συστήσουν Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης (ΚΕΕ) για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων της εκάστοτε χώρας στις συναλλαγές που πρέπει να διευθετήσουν με διοικητικούς φορείς.

Η δικτυακή πύλη της Ε.Ε. για άμεση σύνδεση όλων των εθνικών ΚΕΕ είναι διαθέσιμη από τον Ιανουάριου του έτους. Ήδη σε 21 κράτη μέλη οι πρώτες δικτυακές πύλες ΚΚΕ έχουν τεθεί σε λειτουργία και παρέχουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης αναφορικά με τις διατυπώσεις και τις απαιτήσεις που πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις και οι παροχείς υπηρεσιών, ενώ σε 14 κράτη μέλη παρέχεται ακόμη και η δυνατότητα άμεσης διεκπεραίωσης των διατυπώσεων μέσω της χρήσης του διαδικτύου.  Παράλληλα 9 από τα κράτη που έχουν ήδη συστήσει ΚΕΕ διαθέτουν τις πληροφορίες και σε άλλες γλώσσες κρατών μελών της Ε.Ε.

Είναι σαφές ότι η σύσταση και λειτουργία των ΚΕΕ συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών στη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων, κυρίων μικρών και μεσαίων στηρίζοντας σημαντικά την ανάπτυξη. Παράλληλα προκειμένου να είναι λειτουργικό το εγχείρημα και να διευκολύνεται η διασυνοριακή χρήση των πληροφοριών των ΚΕΕ τα κράτη μέλη προχώρησαν σε συντονισμένες ενέργειες αναπτύσσοντας ακόμη και κοινό λογότυπο.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Έχει προχωρήσει η χώρα μας στη σύσταση και λειτουργία Κέντρου Ενιαίας Εξυπηρέτησης για την καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και παρόχων υπηρεσιών και σε τι επίπεδο συνεργασίας έχει προχωρήσει με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε. για το συγκεκριμένο εγχείρημα;

- Υπάρχουν στοιχεία που να καταγράφουν την επισκεψιμότητα και τη χρήση της ελληνικής πύλης ΚΕΕ και σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβούν αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και τη χρήση της εν λόγω υπηρεσίας προς διευκόλυνσή τους;

- Σκοπεύουν να προχωρήσουν τα συναρμόδια Υπουργεία στη σύσταση γραφείων ΚΕΕ για την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων πολιτών για τη νέα υπηρεσία;

Απαντήσεις Υπουργείων