Στη μέθοδο της υπεργολαβίας καταφεύγει το Υπουργείο Οικονομικών

Στη μέθοδο της υπεργολαβίας καταφεύγει το Υπουργείο Οικονομικών

Αρ. Πρωτ. 10722/27.05.2010

Προς Υπουργό:

- Οικονομικών

 

Πριν από μερικές ημέρες το Υπουργείο Οικονομικών υπέγραψε σύμβαση με τις πέντε μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες της χώρας (PwC, Ernst &Young, Grant Thornton, Deloitte, KPMG) και το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ), με την οποία τους αναθέτει με τη μέθοδο της υπεργολαβίας, τη διενέργεια ελέγχων για την πορεία των δαπανών του φετινού προϋπολογισμού. Οι υπεργολάβοι θα διενεργούν δειγματοληπτικά ελέγχους σε μεγάλα κονδύλια δαπανών και κατά προτεραιότητα σε τομείς όπου υπάρχουν βάσιμες υποψίες μεγάλων στρεβλώσεων, όπως για παράδειγμα αυτός της δημόσιας υγείας.  Ωστόσο γνωρίζουμε ότι οι ανωτέρω εταιρείες και διάφορες συνεργαζόμενες με αυτές, έχουν κατά καιρούς και ως και σήμερα  υπογράψει συμβάσεις με εκατοντάδες εταιρείες και φορείς συμφερόντων του δημοσίου για παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με υπέρογκες κατά περίπτωση αμοιβές και αμφισβητήσιμο αποτέλεσμα.

Σε πολλές λοιπόν περιπτώσεις θα κληθούν να ελέγξουν τις δαπάνες που αφορούν αμοιβές των ιδίων, ή εταιρείες με παρόμοιο αντικείμενο φίλιες ή ανταγωνιστικές με αυτές. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη θεσμοθετήσει την ανάθεση στους ορκωτούς της πιστοποίησης φόρου των επιχειρήσεων. Ο ορκωτός που υπογράφει τον ισολογισμό της κάθε εταιρείας θα βεβαιώνει και τον φόρο που της αναλογεί για την κλειόμενη χρήση. Η διάταξη ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις που ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές. Βλέπουμε λοιπόν ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος ο ελεγκτής και ο ελεγχόμενος να είναι ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή να είναι ίδια τα συμφέροντα που εκπροσωπούν.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Ποιο είναι το εύρος των αρμοδιοτήτων των εταιρειών και αν θα κάνουν μόνο  κοστολογικό έλεγχο ή και έλεγχο σκοπιμότητας των δαπανών;

- Ποιο το εύρος των υπηρεσιών στις οποίες θα γίνονται οι έλεγχοι και με ποια κριτήρια θα επιλέγονται οι προς εξέταση δαπάνες;

- Πως θα διασφαλιστεί ότι οι δαπάνες που θα ελέγχουν οι εταιρείες δε θα αφορούν αμοιβές των ιδίων ή άλλων εταιρειών συμφερόντων τους;

- Ποιος ο ρόλος των υπηρεσιών της εφορίας και των εντελλομένων στις παραπάνω διαδικασίες;

Απάντηση Υπουργείου