Μείωση της δόμησης στους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων

Μείωση της δόμησης στους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων

Αρ. Πρωτ. 4651/19.01.2012

Προς Υπουργό:
- Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής


Από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους για πρώτη φορά με το νομοθετικό διάταγμα 17-7-1923 «Περί Σχεδίων Πόλεων και κωμών» καθιερώνονται οι κανόνες για τη σύνταξη Πολεοδομικών Μελετών και ορίζονται όροι και περιορισμοί δόμησης στα οικόπεδα. Με το ΠΔ 24-4-85 ΦΕΚ 181Δ' (3.5.85) ορίζεται ο τρόπος αναγνώρισης οικισμών κάτω από 2000 κατοίκους, η οριοθέτηση αυτών με απόφαση Νομάρχη και καθιερώνονται οι γενικοί και ειδικοί όροι δόμησης. Στην κατηγορία αυτών των οικισμών βρίσκονται οι περισσότεροι (άνω του 90%)  των οικισμών της χώρας.
Στη συνέχεια το πρώην Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος με το ΠΔ14-2-87 ΦΕΚ 133Δ' (23-2-87) τροποποιεί αρκετούς όρους δόμησης και ιδιαίτερα αυτόν της κάλυψης από 60% σε 70% και τον συντελεστή δόμησης από (συνήθως) 0,8 σε κλιμακωτό (πρώτα 100τμx1,6, επόμενα 100τμx0,8 και τα υπόλοιπα x0,6 χωρίς όριο), προφανώς διαπιστώνοντας ότι η κάλυψη και η δόμηση δεν επαρκούσε για την κάλυψη των κτιριακών αναγκών στους οικισμούς αυτούς.
Από τις αρχές του Νοέμβρη του περασμένου έτους με το ΠΔ 4-11-2011 ΦΕΚ 289 ΑΑΠ,  ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υφυπουργού κ. Σηφουνάκη, τροποποιήθηκαν Γενικοί και Ειδικοί όροι Δόμησης για οικισμούς έως 2000 κατοίκους  ως εξής:
Α. Για οικόπεδα μικρότερα των 700τμ μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια ορόφων 240τμ+40τμ πατάρι ξηράς δόμησης
Β. Για γήπεδα μεγαλύτερα ή ίσα των 700τμ, επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίου οποιασδήποτε χρήση (κύριας και βοηθητικής) μέγιστης επιτρεπόμενης συνολικής επιφάνειας ορόφων 400τμ
Γ. για γήπεδα  μικρότερα των 200τμ ορίζεται συντελεστής δόμησης 1 και προκειμένου να είναι δυνατή η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση συνολικής επιφάνειας 200τμ, η κάλυψη επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη του 60%, χωρίς σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 70% της επιφάνειας του γηπέδου.
Όπως γίνεται αντιληπτό αποτελεί κατάφωρη αδικία και πλήρη ισοπέδωση στους οικισμούς της περιφερείας να εξισώνονται τα οικόπεδα διαφόρων διαστάσεων δίνοντας -εξισώνοντας δομήσεις.
Αποτελεί επίσης κατάφωρη αδικία ένα οικόπεδο εκτάσεως 699.99τμ να κτίζει 240τμ και ένα οικόπεδο 700τμ να κτίζει 400τμ, όπως επίσης ένα οικόπεδο εκτάσεως 700τμ  να κτίζει 400τμ και ένα οικόπεδο 1300τμ  ή 1500τμ να κτίζει επίσης 400τμ.
Ειδικά στους αγροτικούς οικισμούς όπου τα οικόπεδα κυμαίνονται μεταξύ 500τμ και 1000τμ, κάποιος δεν μπορεί σε ένα οικόπεδο 699τμ να αποκαταστήσει στεγαστικά τα 2 του τέκνα ούτε καν να δομήσει μια οικία και μια αποθήκη διαστάσεων, ικανών για τις ανάγκες άσκησης του επαγγέλματός του. Η τροποποίηση αυτή έγινε με την προσθήκη των εδαφιών α,β,γ στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ΠΔ 24-4-85 (ΦΕΚ 181Δ/3-5-85)

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Γιατί έγινε εν κρυπτό και χωρίς διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, η προαναφερθείσα νομοθετική παρέμβαση;

-  Προτίθεται  το Υπουργείο να αποκαταστήσει τις αδικίες που επιφέρει το   Π.Δ. 4- 11-11 (ΦΕΚ 289 Α.Α.Π. 4-11-89), ιδιαίτερα σε μια εποχή που η οικοδομική δραστηριότητα βουλιάζει και η αγορά είναι καθηλωμένη; Απάντηση Υπουργείου