Συζήτηση (A) επί της αρχής και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία»

Συζήτηση (A) επί της αρχής και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία»

Θεόδωρος Καράογλου:

Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, το συζητούμενο νομοσχέδιο, η αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία είναι ένα καθαρά τεχνοκρατικό νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο το οποίο ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο την οδηγία με αριθμό 65 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πάρθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου του 2001.
Αναλυτικότερα το συζητούμενο νομοσχέδιο, το οποίο έχει δώδεκα άρθρα, αφορά την τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/65 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660 της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών, 83/349/ΕΟΚ για τους ενοποιημένους λογαριασμούς, 86/635/ΕΟΚ για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 674/1997 για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Αποσκοπεί στην προσαρμογή της οδηγίας 65/2001 του Συμβουλίου της 27-9-2001 στο ελληνικό δίκαιο, καθ' όσον σχετίζεται με την τροποποίηση των προαναφερθεισών οδηγιών για τους κανόνες αποτίμησης των ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών, καθώς και τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Πιο συγκεκριμένα δημιουργείται ένα ενιαίο σύστημα λογιστικής αποτίμησης ορισμένων χρηματοπιστωτικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία, προκειμένου να είναι δυνατή η σύγκριση χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η μέθοδος αποτίμησης θα εφαρμόζεται μόνο στα στοιχεία εκείνα για τα οποία υπάρχει επαρκώς αναπτυγμένη διεθνής συναίνεση, σχετικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας και την καταλληλότητά της.
Κατά την αρχική λογιστική καταχώριση τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές χρεώσεις καταχωρούνται στο κόστος κτήσεως το οποίο περιλαμβάνει και τις τυχόν άμεσες πρόσθετες δαπάνες της συναλλαγής. Η μεταγενέστερη αποτίμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων γίνεται ανά κατηγορία ως εξής:
Πρώτον, δάνεια και απαιτήσεις τα οποία δημιουργούνται από την επιχείρηση και δεν προορίζονται για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, επενδύσεις οι οποίες διακρατούνται ως τη λήξη τους και λοιπές υποχρεώσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Δεύτερον, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που προορίζονται για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ή βραχυχρόνιους κερδοσκοπικούς σκοπούς στα οποία περιλαμβάνονται και τα παράγωγα εφόσον δεν ορίζονται ως αντισταθμίζοντα μέσα, αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και οι μεταβολές από την προηγούμενη αποτίμηση ή την αρχική καταχώρηση καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
Τρίτον, τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με μεταβολές σε σχέση με την προηγούμενη αποτίμηση ή την αρχική καταχώριση καταχωρούμενες σε λογαριασμό αποθεματικού των ιδίων κεφαλαίων το οποίο μεταφέρεται στα αποτελέσματα με τη διάθεση των χρηματοοικονομικών αυτών περιουσιακών στοιχείων ή όταν υπάρχει απομείωση της αξίας τους.
Τέταρτον, τα προσδιορισμένα ως αντισταθμίζοντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Κέρδη και ζημίες από την αποτίμηση στην εύλογη αξία του αντισταθμίζοντος και του αντισταθμισμένου στοιχείου σ' αυτού του είδους την αντιστάθμιση καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
Η εύλογη αξία ενός χρηματοπιστωτικού μέσου προσδιορίζεται αξιόπιστα όταν υπάρχει μία αξιόπιστος ενεργός αγορά για το μέσο. Στην περίπτωση αυτή, οι τρέχουσες τιμές της αγοράς χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψιν το απαιτούμενο για την ρευστοποίηση κόστος είναι οι εύλογες αξίες. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να προσδιοριστεί η τρέχουσα τιμή για ένα μέσο στην ολότητά του, υπάρχουν αγορές στις οποίες δημοσιεύονται τιμές για τα επιμέρους συνθετικά του στοιχεία και τότε η εύλογη αξία του μέσου αυτού προσδιορίζεται με βάση τις τιμές αυτές.
Ομοίως, στην περίπτωση που δεν υπάρχει αγορά για ένα χρηματοπιστωτικό μέσο αλλά υπάρχει αγορά για ένα παρεμφερές μέσο, τότε η εύλογη αξία του προσδιορίζεται με βάση τις τιμές του παρεμφερούς μέσου.
Το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης οδηγίας περιλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις, δίνοντας την ευχέρεια στα κράτη-μέλη να επιτρέπουν την υιοθέτηση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης ορισμένων χρηματοπιστωτικών μέσων στην εύλογη αξία για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς ή μόνο για τους ενοποιημένους λογαριασμούς.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να εξαιρούν τις μικρές επιχειρήσεις από την απαίτηση παροχής πληροφοριών σχετικά με την αποτίμηση των χρηματοπιστωτικών μέσων στην εύλογη αξία, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι επιχειρήσεις αυτές δυσανάλογα.
Αυτό είναι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο που αφορά την αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία. Είναι ένα νομοσχέδιο, όπως είπα, καθαρά τεχνοκρατικό. Αφορά την ενσωμάτωση της οδηγίας 65 της 27ης Σεπτεμβρίου του 2001. Είναι ένα νομοσχέδιο με 12 άρθρα. Σήμερα δεν αναφερόμαστε στην τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από τους αρμόδιους Υπουργούς. Αυτό θα γίνει αύριο.
Με βάση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο όπως κατατέθηκε στη Βουλή, ζητώ από την Ολομέλεια της Βουλής την ψήφισή του.
Σας ευχαριστώ.Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας κ. Καράογλου για να δευτερολογήσει:

Πολύ έκπληκτος άκουσα τον εισηγητή της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να αναφέρεται σε ο,τιδήποτε άλλο πλην του νομοσχεδίου. Αναφέρθηκε στην εαρινή εκτίμηση της Κομισιόν, του Συμβουλίου δηλαδή των Υπουργών Οικονομικών. Και αναφέρθηκε με μαύρα χρώματα περιγράφοντας μια τραγική κατάσταση. Μίλησε για το έγκλημα της απογραφής και διάφορα τέτοια. Βέβαια ξεχνάει τα τόσα θετικά που έχει η έκθεση αυτή.
Προβλέπει η έκθεση της Κομισιόν ότι το έλλειμμα θα μειωθεί κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και φέτος. Κατά την εκτίμηση της Κομισιόν θα είναι στο 3%. Βέβαια η Κυβέρνηση με τα μέτρα τα οποία έχει πάρει, εκτιμά ότι θα είναι πολύ πιο κάτω, θα είναι στο 2,6%. Και δέχεται αβρόχοις ποσί, υιοθετεί την έκθεση αυτή σε ό,τι αφορά τις άσχημες προβλέψεις για το 2007, όπου βέβαια ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει η οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης, κάτι το οποίο θα γίνει με την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού τον Οκτώβριο του 2006.
Παραγνωρίζει όλα τα θετικά βήματα τα οποία έχουν γίνει και είναι μια σειρά τέτοιων όπως για παράδειγμα η πρωτοφανής μείωση του ελλείμματος από το δυσθεώρητο ύψος του 6,9% που παραλάβαμε το 2004 στο 4,5% το 2005 και βέβαια στο 2,6% που προβλέπεται να κλείσει το 2006.
Προβλέπει και εύχεται -αυτό κατάλαβα δυστυχώς- να υπάρξουν προβλήματα στην ελληνική οικονομία έτσι ώστε να μην υλοποιηθούν οι προεκλογικές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στην ουσία εύχεται να μην υλοποιηθούν όλα αυτά τα σχετικά, οι στόχοι της ελληνικής Κυβέρνησης για την οικονομία για να συνεχιστεί το καθεστώς της επιτήρησης.
Τέλος όσον αφορά το ασφαλιστικό, εγκαλεί την Κυβέρνηση γιατί δεν κατόρθωσε να το αντιμετωπίσει, όταν οι ίδιοι όντας κυβέρνηση για μια εικοσαετία, δεν έκαναν τίποτα απολύτως. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τη στιγμή που είναι πανθομολογουμένως κοινό, ότι χάρη στο νόμο Σιούφα του 1992, εξακολουθεί να κρατάει το ασφαλιστικό σύστημα μέχρι σήμερα.
Οι ίδιοι εξακολουθούν μετά από τόσα χρόνια κυβέρνηση και δύο χρόνια Αντιπολίτευση, να μην έχουν θέσεις και αναφέρονται γενικώς και αορίστως άλλος σε σουηδικά μοντέλα, άλλος σε μοντέλα αύξησης των ορίων ηλικίας και δεν ξέρω σε τι άλλο ακριβώς στοχεύουν.
Να κλείσω λέγοντας ότι δεν ήταν θετική η συνεισφορά των συναδέλφων του ΠΑ.ΣΟ.Κ στη συζήτηση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι ένα καθαρά τεχνοκρατικό νομοσχέδιο. Θα έπρεπε να το υιοθετήσουν και ασμένως να το ψηφίσουν στη Βουλή. Δυστυχώς, η νοοτροπία τους και η λογική τους είναι όπου βρούμε ευκαιρία να κάνουμε «αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση». Κατά την αυριανή διαδικασία της συζήτησης των τεσσάρων τροπολογιών, θα αναδειχθεί για μια ακόμα φορά το κοινωνικό πρόσωπο και η κοινωνική ευαισθησία της Κυβέρνησης.
Ευχαριστώ.