Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών:
«Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/1983/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Καράογλου.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ:


Θα ήθελα ξεκινώντας, κύριε Πρόεδρε, και εγώ με τη σειρά μου να χαιρετίσω τη σημερινή σημαντικότατη επέτειο, την επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας και παράλληλα να πω ότι σήμερα η δημοκρατία μας μετά από τριάντα τέσσερα χρόνια είναι μια δημοκρατία ισχυρή, μια δημοκρατία η οποία δεν κινδυνεύει ούτε από εσωτερική ούτε από εξωτερική επιβολή. Όμως σίγουρα χρειάζεται ευρύτερη συζήτηση. Αυτό θα ήταν καλό να γίνει στα πλαίσια της διακομματικής επιτροπής, όπως άλλωστε προτάθηκε από τον Πρωθυπουργό, έτσι ώστε να έχουμε μια ποιοτικότερη, μια καλύτερη δημοκρατία.
Μπαίνοντας τώρα στο νομοσχέδιο, να πω ότι χθες είχαμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε επί της αρχής αναλυτικά και σε πολύωρη διαδικασία. Σήμερα έχουμε τη συζήτηση κατ' άρθρον και βέβαια τις τροπολογίες. Είναι ένα πολύ μεγάλο νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο που έχει διαρθρωθεί σε δώδεκα κεφάλαια και περιλαμβάνει σαράντα έξι άρθρα. Παράλληλα, κατατέθηκαν και έξι τροπολογίες, από τις οποίες οι δύο ήδη έχουν συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.
Το κεφάλαιο 1 περιλαμβάνει το αντικείμενο του νομοσχεδίου, τους ορισμούς και τα άρθρα 1 και 2. Στο άρθρο 1 υπάρχει αναλυτική αναφορά στο αντικείμενο του νομοσχεδίου, που ορίζει ότι αυτό είναι η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της οδηγίας 43/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Το άρθρο 2 δίνει συγκεκριμένους ορισμούς για να γίνονται κατανοητοί και να μην υπάρχουν προβλήματα σχετικά με το τι είναι υποχρεωτικός έλεγχος, νόμιμος ελεγκτής, ελεγκτικό γραφείο, ελεγκτική οντότητα τρίτης χώρας, ελεγκτής τρίτης χώρας, ελεγκτής ομίλου, δίκτυο συνδεδεμένο μέλος ελεγκτικού γραφείου, έκθεση ελέγχου, διεθνή ελεγκτικά πρότυπα, διεθνή λογιστικά πρότυπα, οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, μη επαγγελματίας κύριος εταίρος και κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε..
Το κεφάλαιο 2 το οποίο περιλαμβάνει τα άρθρα 3 έως 12, αναφέρεται στα σχετικά με τη χορήγηση αδείας, τη συνεχή εκπαίδευση και την αμοιβαία αναγνώριση. Ορίζει εκτός των άλλων ότι αρμόδια αρχή για τη χορήγηση επαγγελματικής αδείας είναι η Ε.Λ.Τ.Ε., δηλαδή η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.
Για κάποια από τα απαραίτητα προσόντα μεταξύ των οποίων είναι και η εντιμότητα ορίζει τα σχετικά το άρθρο 5 με την ανάκληση της επαγγελματικής αδείας.
Το άρθρο 6 αναφέρεται στα προσόντα και είναι ένα άρθρο για το οποίο έγινε η μεγαλύτερη κουβέντα χθες. Είναι ένα άρθρο που ορίζει ότι υπάρχει δυνατότητα ακόμη και σε απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μετά από εξεταστικές διαδικασίες να πάρει την άδεια του ορκωτού λογιστή.
Βέβαια, έγινε χθες μια πάρα πολύ σημαντική τροπολογία στο συγκεκριμένο άρθρο από τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Παπαθανασίου, ο οποίος προσέθεσε ότι η πρακτική άσκηση για τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διπλασιάζεται και από τρία χρόνια που είναι για τους απόφοιτους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης γίνεται έξι για τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με αυτό τον τρόπο πιστεύω ότι απαλύνεται ακόμη περισσότερο η ένσταση που υπήρχε από πολλούς συναδέλφους σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.
Το άρθρο 7 αφορά τις επαγγελματικές εξετάσεις και ορίζει ότι οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται όπως μέχρι τώρα από πενταμελή επιτροπή τριών πανεπιστημιακών καθηγητών και δύο εκπροσώπων του Σ.Ο.Ε.Λ.. Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή.
Το άρθρο 8 αναφέρεται στον έλεγχο των θεωρητικών γνώσεων και πρακτικής εφαρμογής, ορίζοντας εκτός των άλλων και τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι για το Σώμα Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών.
Το άρθρο 9 ορίζει τις απαλλαγές.
Το άρθρο 10 αναφέρεται στην πρακτική άσκηση και υπάρχει ακριβώς αυτό που ανέφερα, ότι διπλασιάζεται η πρακτική άσκηση για τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν πετύχει τις θεωρητικές εξετάσεις και από τρία χρόνια γίνεται έξι.
Και το άρθρο 11 αναφέρεται στη συνεχή εκπαίδευση, στη δια βίου εκπαίδευση των ορκωτών λογιστών - ελεγκτών, ενώ το άρθρο 12, με τα οποίο κλείνει το δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρεται στη χορήγηση αδείας σε νόμιμους ελεγκτές από άλλα κράτη-μέλη.
Το κεφάλαιο 3 αναφέρει τα σχετικά με την εγγραφή στο μητρώο και περιλαμβάνει τα άρθρα 13 έως 18, από τα οποία το άρθρο 13 αναφέρεται στο δημόσιο μητρώο που είναι υποχρεωμένη να τηρεί η Ε.Λ.Τ.Ε., η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου, η οποία όμως μπορεί με κανονιστική πράξη να αναθέτει τα διαδικαστικά θέματα τηρήσεως του μητρώου σε αρμόδιο επαγγελματικό φορέα, με λίγα λόγια στο Σ.Ο.Ε.Λ., που άλλωστε άλλος αρμόδιος επαγγελματικός φορέας δεν υπάρχει.
Το άρθρο 14 ορίζει τα σχετικά με την εγγραφή των νόμιμων ελεγκτών στο μητρώο ελεγκτών.
Το άρθρο 15 ορίζει τα σχετικά με την εγγραφή των ελεγκτικών γραφείων στο μητρώο ελεγκτών.
Το άρθρο 16 ορίζει τα σχετικά με την ενημέρωση των πληροφοριών του μητρώου ελεγκτών.
Το άρθρο 17 ορίζει τα σχετικά με την τεκμηρίωση της ευθύνης για την παροχή των πληροφοριών του μητρώου ελέγχου και το άρθρο 18 τη γλώσσα τήρησης του μητρώου ελεγκτών, που είναι η ελληνική.
Στο κεφάλαιο 3 ορίζονται εκτός των άλλων ότι η τήρηση του μητρώου πρέπει να είναι δημόσια, οι προϋποθέσεις με τις οποίες μπορούν να εγγραφούν οι ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία και βεβαίως η υποχρέωση που έχει αυτός που είναι υπεύθυνος για την τήρηση του μητρώου.
Το κεφάλαιο 4 περιλαμβάνει τα σχετικά με την επαγγελματική δεοντολογία, την ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο. Περιλαμβάνει τα άρθρα 19 έως 22.
Το άρθρο 19 αναλυτικά μιλάει σχετικά με τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας.
Το άρθρο 20 με την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα που πρέπει να έχουν οι ελεγκτές, αλλά και τα ελεγκτικά γραφεία.
Το άρθρο 21 μιλάει για την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο.
Το άρθρο 22 μιλάει για την ανεξαρτησία των νόμιμων ελεγκτών όταν υποχρεωτικοί έλεγχοι διενεργούνται στο όνομα και για λογαριασμό ελεγκτικού γραφείου, ενώ το άρθρο 23 μιλάει για τα σχετικά με την αμοιβή των υποχρεωτικών ελέγχων.
Το κεφάλαιο 5 περιλαμβάνει τρία άρθρα, το 24, το 25 και το 26 και αναφέρεται στα ελεγκτικά πρότυπα και στις εκθέσεις ελέγχου, καθώς επίσης το άρθρο 25 και στους υποχρεωτικούς ελέγχους των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Το κεφάλαιο 6 αναφέρεται στον ιδιωτικό έλεγχο και περιλαμβάνει ένα άρθρο, το άρθρο 27 που αναφέρεται αναλυτικά στο σύστημα ποιοτικού ελέγχου.
Το κεφάλαιο 7 αναφέρεται στην πειθαρχική και αστική ευθύνη, την οποία έχουν οι ελεγκτές και οι ελεγκτικές εταιρείες και περιλαμβάνει δύο άρθρα, το άρθρο 28, που μιλάει για το σύστημα πειθαρχικής διαδικασίας και πειθαρχικού ελέγχου, και το άρθρο 29, που αναφέρεται στην αστική ευθύνη και στην ασφαλιστική κάλυψη.
Το κεφάλαιο 8 αναφέρεται στη δημόσια εποπτεία και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών και ορίζει με τα άρθρα 30 τις αρχές της δημόσιας εποπτείας, 31 τη συνεργασία εποπτικών αρχών σε επίπεδο χωρών-μελών, 32 αναγνώριση ρυθμιστικών διατάξεων κρατών-μελών, 33 το επαγγελματικό απόρρητο και συνεργασία κρατών-μελών.
Το κεφάλαιο 9 αναφέρεται στον ορισμό και την παύση και ειδικότερα το άρθρο 34 στον ορισμό του νόμιμου ελεγκτή του ελεγκτικού γραφείου. Το άρθρο 35 στην παύση και παραίτηση του νόμιμου ελεγκτικού γραφείου.
Το κεφάλαιο 10 αναφέρεται στους υποχρεωτικούς ελέγχους οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος.
Ειδικότερα, το άρθρο 36 αναφέρεται στην έκθεση διαφάνειας, το άρθρο 37 στην Επιτροπή Ελέγχου, το άρθρο 38 στην ανεξαρτησία και το άρθρο 39 στον ποιοτικό έλεγχο, στον οποίο υπόκεινται οι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία.
Το κεφάλαιο 11 περιλαμβάνει το άρθρο 40 που αναφέρεται στην άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ελεγκτές τρίτων χωρών, το άρθρο 41 που αναφέρεται στην εγγραφή στο μητρώο ελεγκτών και εποπτεία ελεγκτών και ελεγκτικών οντοτήτων τρίτων χωρών, το άρθρο 42 που αναφέρεται στη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, το άρθρο 43 που έχει μεταβατική διάταξη, καθώς επίσης και το άρθρο 44 που περιέχει τις καταργούμενες διατάξεις.
Τέλος, είναι το κεφάλαιο 12 που περιλαμβάνει δύο άρθρα, τα άρθρα 45 και 46, που αναφέρονται γενικότερα στις άλλες διατάξεις.
Εκτός από τα συγκεκριμένα δώδεκα κεφάλαια και τα σαράντα έξι άρθρα του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, έχουμε την κατάθεση από πλευράς Κυβέρνησης έξι τροπολογιών.
Η πρώτη τροπολογία είναι μία πάρα πολύ σημαντική τροπολογία. Αναφέρεται στη δημιουργία του προγράμματος «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ» του Ο.Α.Ε.Δ.. Είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο αποσκοπεί στη συστηματική προετοιμασία ανέργων ηλικίας μέχρι τριάντα ετών, απόφοιτων τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εν όψει της σταθερής ένταξής τους στην αγορά εργασίας και το οποίο έρχεται να απαντήσει σε ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας. Σύμφωνα μ' αυτό και για πρώτη φορά, καθιερώνεται αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά αυτός ο μισθός προσδιορίζεται με βάση την εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας, καθώς και πλήρης ασφαλιστική κάλυψη με την υπαγωγή των εργαζομένων στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τους κλάδους συντάξεως, ασθένειας σε είδος και κινδύνου ατυχήματος.
Συνεπώς, είναι μια σημαντική τροπολογία. Δίνει τη δυνατότητα σε αρκετές χιλιάδες ανέργους να μπορέσουν να απασχοληθούν. Πιστεύω ότι είναι μία πολύ σημαντική μετεξέλιξη των γνωστών προγραμμάτων «STAGE», γιατί για πρώτη φορά δίνει αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό, αλλά και δεύτερον, γιατί υπάρχει και η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, κάτι που είναι κάτι πολύ σημαντικό.
Παράλληλα, η συγκεκριμένη τροπολογία έχει δύο ακόμη άρθρα. Το δεύτερο άρθρο αναφέρεται σε διαδικαστικά θέματα λειτουργίας του Ι.Κ.Α. και στη σύσταση νέου τοπικού υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. στον Άγιο Μηνά Ηρακλείου με ταυτόχρονη κατάργηση του τοπικού υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Καμινίων.
Με το άρθρο 3 της τροπολογίας ανακαθορίζεται η χωρική αρμοδιότητα των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και αφορά τα υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α. Χολαργού, Κηφισιάς, Ηρακλείου, Αργυρούπολης, Νέας Ζωής, Άνω Λιοσίων, Πετρούπολης, Αγίας Τριάδας και Σταυρούπολης.
Με βάση αυτά τα τρία άρθρα, στα οποία αναφέρεται η τροπολογία, και σε σχέση με το πρώτο άρθρο που αφορά τη δημιουργία του προγράμματος «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ» του Ο.Α.Ε.Δ. δημιουργείται δαπάνη ύψους περίπου 81.000.000, η οποία θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ..
Στα υπόλοιπα άρθρα, που αφορούν θέματα καλύτερης λειτουργίας των υπηρεσιών του Ι.Κ.Α., δεν δημιουργείται δαπάνη, πλην της δαπάνης ποσού 2.880.000 ευρώ που δημιουργείται από την προσαύξηση του αριθμού των ελεγκτών ιατρών και οδοντιάτρων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., λόγω ένταξής τους στον υφιστάμενο αριθμό και των ιατρών οδοντιάτρων του Τ.Α.ΞΥ., δηλαδή του Ασφαλιστικού Ταμείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, των οποίων η διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας είναι σε εξέλιξη.
Η δεύτερη τροπολογία αφορά τα μέτρα, τα οποία έχουν ήδη γίνει πραγματικότητα και με την τροπολογία αυτή περιβάλλονται πλέον και με τη μορφή τυπικού νόμου. Είναι όλα αυτά τα οικονομικά μέτρα που ελήφθησαν για την ανακούφιση και τη στήριξη από πλευράς πολιτείας των κατοίκων που επλήγησαν από τον πρόσφατο σεισμό της 8ης Ιουνίου στους Νομούς Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας με βάση τις σχετικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Θυμίζω ότι τα άμεσα αυτά μέτρα συνίσταντο στην καταβολή, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, ενός ποσού 3.000 ευρώ για κάθε οικογένεια για την αντιμετώπιση των άμεσων πρώτων αναγκών και ποσού 10.000 ευρώ για την αντικατάσταση της οικοσκευής υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Με βάση αυτή την τροπολογία, δημιουργούνται δαπάνες, οι οποίες προϋπολογίζονται στο ύψος των 25.000.000 ευρώ περίπου, που βεβαίως θα καλυφθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό.
Η τρίτη τροπολογία αναφέρεται στους εκδότες ομολόγων και στην κατοχύρωση αυτών που αγοράζουν τα ομόλογα αυτά. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι σε περίπτωση πτώχευσης του εκδότη οι ομολογιούχοι και λοιποί δανειστές που εξασφαλίζονται με το νόμιμο ενέχυρο, ικανοποιούνται ως προς το μη εξοφλούμενο από το κάλυμμα μέρος των απαιτήσεών τους όπως και οι ανέγγυοι πιστωτές από τη λοιπή περιουσία του εκδότου.
Με λίγα λόγια είναι μια τροπολογία, η οποία δεν δημιουργεί απολύτως κανένα κόστος στον εθνικό προϋπολογισμό, αλλά αντίθετα με αυτόν τον τρόπο κατοχυρώνει τους ομολογιούχους και τους δανειστές, έτσι ώστε, αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν πληρωθεί το ομόλογο, υπάρχει μια πτώχευση, οι εκδότες του ομολόγου είναι υπεύθυνοι για όλη την περιουσία τους.
Η τέταρτη τροπολογία έχει τρία συγκεκριμένα άρθρα και αναφέρεται, πρώτον, στους εκτελεστικούς φορείς του Ο.Α.Σ.Α., στην Ε.ΘΕ.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π. και Η.Σ.Α.Π., οι οποίοι έχουν κινήσει τη διαδικασία για την ασφαλιστική τους κάλυψη. Όμως, ενδεχομένως, να υπάρξει ένα μικρό χρονικό διάστημα, γιατί από την ημέρα διεξαγωγής της διαδικασίας αυτής, έως ότου υπογραφεί η νέα ασφαλιστική σύμβαση, υπάρχει περίπτωση λόγω ενστάσεων, να υπάρχει ένα μικρό κενό. Για το κενό, λοιπόν, αυτό χρονικό διάστημα, οι ανωτέρω εκτελεστικοί φορείς συγκοινωνιακού έργου έχουν τη δυνατότητα και υποχρεούνται να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους έναντι των προσώπων που τυχόν θα ζημιωθούν.
Το άρθρο 2 αναφέρεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία παλαιότερα αποτελούσε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, στη συνέχεια όμως, μετατράπηκε σε δημόσια υπηρεσία. Ενώ παλαιότερα είχε διοικητικό συμβούλιο στη συνέχεια διορίζεται με προεδρικό διάταγμα διοικητής και υποδιοικητής με τριετή θητεία. Δίνεται, λοιπόν, η δυνατότητα τώρα και σε δημοσίους υπαλλήλους να αναλάβουν τη θέση του διοικητή ή του υποδιοικητή και μετά τη λήξη της τριετούς θητείας και εφόσον η τότε κυβέρνηση αποφασίσει ότι δεν υπάρχει λόγος να ανανεωθεί η θητεία τους, μπορούν να ξαναγυρίσουν στις υπηρεσίες τους.
Το τρίτο άρθρο αναφέρεται σε εξυγίανση της Ολυμπιακής Αεροπορίας και μιλάει συγκεκριμένα για ρύθμιση που καλύπτει κενά που αφορούν τη λειτουργία της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Εντάσσεται στα πλαίσια αυτά. Και δίνεται η δυνατότητα, η Ολυμπιακή Αεροπορία, οι θυγατρικές της και η «PANTHEON Α.Ε.» να μπορούν να λειτουργήσουν, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία τους.
Τέλος έχουμε δύο τροπολογίες, οι οποίες είναι αθλητικού ενδιαφέροντος. Είναι μια τροπολογία που αφορά τη διπλή ανάπλαση του γηπέδου, δηλαδή του Ελαιώνα του Παναθηναϊκού και παράλληλα, του πρώην γηπέδου του Παναθηναϊκού της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αφορά την μετατροπή της σύμβασης, θα έλεγα και την ευθύνη που αναλαμβάνει ο δήμος να παρακολουθεί και να υπεισέλθει παράλληλα στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εκμισθώτριας δημοτικής εταιρείας ειδικού σκοπού που μέχρι τώρα έχει συσταθεί. Είχε συσταθεί μια ανώνυμη εταιρεία, «Διπλή Ανάπλαση Βοτανικός-Λεωφόρος Αλεξάνδρας Α.Ε.» και τώρα υπεισέρχεται στις ευθύνες και τα δικαιώματα ο ίδιος ο Δήμος Αθηναίων, γιατί έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει πολύ καλύτερα τη λειτουργία αυτή.
Η επόμενη τροπολογία αφορά τη δυνατότητα που δίνεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να παραχωρήσει κατά χρήση στο ερασιτεχνικό σωματείο της Λάρισας μια αθλητική έκταση, προκειμένου η Π.Α.Ε. Λάρισα να ανεγείρει ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο που εκτός των άλλων, εκτός του γηπέδου ποδοσφαίρου αθλητικών προδιαγραφών τύπου FIFA, θα δημιουργήσει και δώδεκα γήπεδα αντισφαίρισης, δώδεκα γήπεδα τένις δηλαδή, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την τέλεση των Μεσογειακών Αγώνων του έτους 2013 στις πόλεις της Λάρισας και του Βόλου.
Θεωρώ ότι και οι δύο συγκεκριμένες τροπολογίες είναι τροπολογίες, οι οποίες βοηθούν τα συγκεκριμένα αθλητικά σωματεία να αποκτήσουν έδρα. Είναι πολύ σημαντικές και γι' αυτό το λόγο προτείνω και για τις δύο συγκεκριμένες τροπολογίες να γίνουν δεκτές.
Θα κλείσω λέγοντας ότι το νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε είναι ένα νομοσχέδιο, το οποίο πραγματικά δίνει απαντήσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα, αναβαθμίζει τη λειτουργία του ελεγκτικού έργου και των ελεγκτικών γραφείων, κατοχυρώνει το επάγγελμα και βεβαίως διασφαλίζει και τις ίδιες τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις, μια που προβλέπονται για πρώτη φορά και αστικές ποινές για τυχόν παραπτώματα, για τα τυχόν λάθη που κάνουν οι ελεγκτές και οι ελεγκτικές εταιρείες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Ο κ. Καράογλου έχει δικαίωμα δευτερολογίας. Ορίστε, κύριε Καράογλου, έχετε το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ:
Είχαμε τη δυνατότητα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί αρκετές ώρες να ακούσουμε ενδιαφέρουσες απόψεις να κατατίθενται εκατέρωθεν και θα έλεγα ότι μέσα από το διάλογο αυτό εντοπίστηκαν τρία κύρια σημεία διαφωνίας από τους εκπροσώπους συνολικά της Αντιπολίτευσης για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
Θα προσπαθήσω όσο πιο σύντομα μπορώ να δώσω απαντήσεις στα τρία αυτά κύρια σημεία διαφωνίας, κάτι που άλλωστε προηγουμένως έγινε και από τον αρμόδιο κύριο Υπουργό, αλλά και από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας.
Πρώτα-πρώτα, πολύ εντόνως αναπτύχθηκε το ζήτημα το ότι η Ε.Λ.Τ.Ε. πλέον δεν διατηρεί την ανεξαρτησία της. Οι συνάδελφοι θεωρούν ότι η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων δεν έχει πλέον την ανεξαρτησία της και ότι είναι πια «το μακρύ χέρι του Υπουργείου», όπως χαρακτηριστικά είπαν.
Το ερώτημα είναι εάν μιλάνε επί του συγκεκριμένου νομοσχεδίου ή ξαφνικά θυμήθηκαν κάτι παλαιότερο και γυρίζουν σ' αυτό. Γιατί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν προβλέπει απολύτως καμμία αλλαγή σε ό,τι αφορά τα της Διοίκησης της Ε.Λ.Τ.Ε..
Άρα, προφανώς, η κριτική τους αναφέρεται στο ν. 3301/2004, ο οποίος έκανε πράγματι τροποποιήσεις, έκανε μια συγκεκριμένη τροποποίηση. Άλλαξε έναν εκπρόσωπο του Σ.Ο.Ε.Λ. και έβαλε έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος και αυτό για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορούσε ταυτόχρονα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ελεγκτή να υπάρχει και εκπρόσωπος του ελεγχομένου. Και ήταν λογικότατη η τροποποίηση αυτή. Δεν έγινε τόσος μεγάλος θόρυβος, όταν γινόταν η συζήτηση επί του συγκεκριμένου νόμου.
Πάντως, η κριτική που γίνεται επί του συγκεκριμένου ζητήματος, ότι δηλαδή η Ε.Λ.Τ.Ε. δεν διατηρεί την ανεξαρτησία της, προφανώς, δεν έχει καμμία σχέση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που δεν έχει καμία απολύτως αναφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν γίνεται δηλαδή καμμία αλλαγή στη λειτουργία και τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Τ.Ε..
Δεύτερο ζήτημα που αναπτύχθηκε από συναδέλφους όλης της Αντιπολίτευσης, ήταν το ζήτημα της αφαίρεσης -λέει- αρμοδιοτήτων από το Σ.Ο.Ε.Λ.. Μάλιστα κινδυνολόγησαν τόσο πολύ, που στην Επιτροπή Οικονομικών πριν από μερικές μέρες, έφεραν και εκπροσώπους των εργαζομένων του Σ.Ο.Ε.Λ., οι οποίοι δικαιολογημένα οι άνθρωποι έλεγαν: «ρε παιδιά, εμείς ανησυχούμε να μη χάσουμε τη δουλειά μας!» και όλα τα σχετικά.
Όμως, αλήθεια, από πού προκύπτει αυτή η αφαίρεση αρμοδιοτήτων; Συγκεκριμένες λειτουργίες θεσμικές είναι υπό την άμεση ευθύνη της Ε.Λ.Τ.Ε.. Η Ε.Λ.Τ.Ε. δηλαδή θα πρέπει, πρώτον, να χορηγεί τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος μετά από εξετάσεις και, δεύτερον, να τηρεί το μητρώο.
Όμως και για τις δυο συγκεκριμένες αυτές λειτουργίες προβλέπεται από το σχετικό νομοσχέδιο ότι με κανονιστική πράξη μπορεί να δοθεί η δυνατότητα οι συγκεκριμένες αυτές λειτουργίες να υλοποιούνται από το Σ.Ο.Ε.Λ., κάτι που θα γίνει και στην πράξη.
Άρα, λοιπόν, «άνθρακες ο θησαυρός». Δεν προβλέπεται να αλλάξει τίποτα. Η Ε.Λ.Τ.Ε., η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, έχει τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες, μπορεί όμως -και αυτό θα γίνει πράξη- να δίνει με κανονιστικές αποφάσεις την τήρηση του μητρώου και τη διαδικασία της χορήγησης αδειών στο Σ.Ο.Ε.Λ., όπως γινόταν μέχρι τώρα.
Τρίτο ζήτημα που απασχόλησε επί μακρόν και την επιτροπή, αλλά και σήμερα τη συζήτηση στο Α΄ Θερινό Τμήμα της Βουλής, ήταν το περίφημο θέμα της υποβάθμισης των πτυχιούχων, αν δηλαδή υποβαθμίζεται με αυτό τον τρόπο το λειτούργημα του ορκωτού λογιστή-ελεγκτή με τη δυνατότητα ακόμα και σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετέχουν στη διαδικασία για να χαρακτηριστούν ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές.
Και τι δεν ακούσαμε εδώ; Ακούσαμε ότι η Κυβέρνηση καλλιεργεί φρούδες ελπίδες, κοροϊδεύει τα παιδιά τα οποία θα πιστέψουν ότι θα μπορούν να γίνουν ορκωτοί ελεγκτές. Ακούσαμε ότι η Κυβέρνηση σχεδιάζει να κάνει κομματικές τοποθετήσεις στο Σώμα των Ορκωτών Εκτιμητών.
Αλήθεια, αγαπητοί συνάδελφοι, πώς προέκυψαν όλα αυτά; Πρώτα-πρώτα, έχουμε τη διεθνή εμπειρία. Έχουμε, λοιπόν, χώρες όπου επιτρέπεται απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά από σχετικές εξεταστικές διαδικασίες, να γίνονται ορκωτοί λογιστές εκτιμητές. Έχουμε, λοιπόν, στην Μεγάλη Βρετανία -και αναφέρθηκε από όλους αυτό και δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν- τη δυνατότητα αυτή και μόλις το 3% -επαναλαμβάνω μόλις το 3%- των ορκωτών λογιστών είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 97% είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίου, οικονομολόγοι ή άλλων ειδικοτήτων.
Επίσης, οι εξετάσεις, όπως ήταν μέχρι τώρα έτσι και παραμένουν. Δεν αλλάζει, δηλαδή, τίποτα. Προβλέπεται ένα σώμα εξεταστών, ένα όργανο που θα εξετάζει τους υποψηφίους, το οποίο θα αποτελείται από τρεις πανεπιστημιακούς καθηγητές και από δύο εκπροσώπους του Σ.Ο.Ε.Λ.. Πιστεύει, λοιπόν, κανείς ότι οι καθηγητές των οικονομικών πανεπιστημίων που αντιδρούν στη ρύθμιση αυτή ή οι εκπρόσωποι του Σ.Ο.Ε.Λ. θα βάζουν τόσο εύκολα θέματα που ξαφνικά θα γεμίσει το Σώμα των Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών από απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; Είναι προφανές ότι μάλλον το αντίθετο θα γίνεται παρά αυτό που λένε.
Πέραν τούτου, η ατζέντα των θεμάτων, αυτοί που θα εξετάζονται, δηλαδή, οι υποψήφιοι στις εξετάσεις αυτές, είναι τόσο σημαντική και τόσο σοβαρή που είναι συζητήσιμο ακόμη και ένας απλός πτυχιούχος οικονομικής σχολής, αν δεν προετοιμαστεί κατάλληλα, αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί, πόσο μάλλον ένας απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Θα κλείσω, λέγοντας ότι δεν θεωρώ ότι είναι καλό, προσπαθώντας να κινδυνολογήσουμε, να δημιουργούμε απλά και μόνο εντυπώσεις. Το νομοσχέδιο είναι συγκεκριμένο. Ενσωματώνει την κοινοτική οδηγία 43/2006 και την ενσωματώνει με πολύ μεγάλη επάρκεια και πληρέστατα. Θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο όχι απλώς δεν αποδυναμώνει και δεν υποβαθμίζει, αλλά αντίθετα αναβαθμίζει το Σώμα των Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών και όχι μόνο αυτό, αλλά ενισχύει και περιφρουρεί ακόμα περισσότερο το έργο τους.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.