Συζήτηση και ψήφιση επί των άρθρων & των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών: «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ & 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος κεφαλαίου, Φ.Π.Α. &

Συζήτηση και ψήφιση επί των άρθρων & των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών: «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ & 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος κεφαλαίου, Φ.Π.Α. &

Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Θεόδωρος Καράογλου.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ:

Αισίως εισερχόμαστε σήμερα, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην τρίτη μέρα της συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου. Είχαμε   τη δυνατότητα την πρώτη μέρα να συζητήσουμε στο σύνολό του το νομοσχέδιο, χθες να συζητήσουμε τα άρθρα και σήμερα έχουμε να συζητήσουμε τις τροπολογίες.

Από τις τροπολογίες οι τρεις είναι με πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών και συνυπογράφονται, η πρώτη από τον Υπουργό Οικονομικών και από τον Υπουργό Εσωτερικών, η δεύτερη από τον Υπουργό Οικονομικών και από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και η τρίτη είναι καθαρά τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών. Και βεβαίως, υπάρχουν και αρκετές τροπολογίες που προέρχονται από συναδέλφους και αφορούν διάφορα θέματα.

Η πρώτη τροπολογία η με γενικό αριθμό 581 και ειδικό αριθμό 154 αφορά τη σύσταση Διεύθυνσης Εφαρμογών Μισθοδοσίας και Συντάξεων του δημοσίου τομέα στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Ειδικότερα στην παράγραφο 1 προβλέπεται η σύσταση στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών της Διεύθυνσης Εφαρμογών Μισθοδοσίας και Συντάξεων του δημοσίου τομέα που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση του Κέντρου Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Αποστολή της συνιστώμενης διεύθυνσης είναι η μηχανογραφική ανάπτυξη, η υποστήριξη και συντήρηση εφαρμογών μισθοδοσίας και συντάξεων του δημοσίου τομέα και η ανάπτυξη υποστήριξης και συντήρησης των εφαρμογών διαχείρισης του προσωπικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Και στη συνέχεια προβλέπεται η διάρθρωση σε τρία τμήματα, προβλέπεται η δημιουργία πενήντα θέσεων υπαλλήλων, σαράντα του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και δέκα του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, από τις οποίες οι τριάντα πέντε θα καλυφθούν από αποσπάσεις, μετατάξεις υπαλλήλων από τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα και για μέχρι δεκαπέντε θέσεις μπορεί να γίνει διαγωνισμός από το Υπουργείο Οικονομίας.

Επίσης, στην ίδια τροπολογία υπήρχε παράγραφος 2 η οποία αποσύρθηκε που αφορούσε το γνωστό 2%. Η παράγραφος 3 αφορά τη δυνατότητα χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων, τόσο μέσω της υπαγωγής τους στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004, όπως αυτός ισχύει, όσο και μέσω των προγραμμάτων του ΤΕΜΜΠΕ, του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι η συνολικά παρεχόμενη ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα ποσοστά του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. Είναι μία πολύ σημαντική τροπολογία η οποία λύνει το ουσιαστικό πρόβλημα ένταξης σε προγράμματα και κάλυψης του ποσού της ίδιας συμμετοχής από μία σειρά επιχειρήσεων.

Η δεύτερη τροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης με γενικό αριθμό 582 και ειδικό 155 αφορά κυρίως την παροχή κινήτρων για τον κατασκευαστικό κλάδο.

Όπως είναι γνωστό, ένας από τους σημαντικούς τομείς για την ελληνική οικονομία, ένας από τους πυλώνες θα έλεγα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας είναι ο κατασκευαστικός κλάδος. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι έχει γίνει μια μεγάλη κοιλιά ειδικότερα τα δύο τελευταία χρόνια, που είναι αποτέλεσμα και της εφαρμογής του ΦΠΑ αλλά και του προβλήματος που υπάρχει γενικότερα στην παγκόσμια οικονομία.

Με τη συγκεκριμένη τροπολογία το Υπουργείο προβλέπει και δίνει κάποια κίνητρα, έτσι ώστε να ζωντανέψει και πάλι, να αναθερμανθεί ο κατασκευαστικός κλάδος. Έτσι, συγκεκριμένα, προβλέπεται στην παράγραφο 1 μεταξύ άλλων η αύξηση κατά είκοσι εκατοστιαίες μονάδες, δηλαδή από 20% σε 40% του ποσοστού του συνολικού ετήσιου ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται για στεγαστικά δάνεια το οποίο μειώνει το φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει για δύο χρόνια, δηλαδή από 1.1.2009 έως 31.12.2010 και θα δίνεται για στεγαστικά δάνεια ύψους μέχρι 350.000 ευρώ που συνομολογούνται για απόκτηση οποιασδήποτε κατοικίας με επιφάνεια μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα.

Στη δεύτερη παράγραφο δίνεται η δυνατότητα σύνταξης με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, τα οποία έχουν συναφθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2000, χωρίς να απαιτείται η αναγραφή του ΑΦΜ του πωλητή και η προσκόμιση συγκεκριμένων στοιχείων.

Ακόμη παρέχει τη δυνατότητα οριστικής περαίωσης των εκκρεμών υποθέσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, φόρου αυτόματου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής ακινήτων.

Είναι μια διαδικασία πάρα πολύ θετική, γιατί δίνεται η δυνατότητα να κλείσουν εκκρεμείς υποθέσεις αρκετών χιλιάδων πολιτών.

Τέλος, προβλέπεται η οριστική περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας των ετών 1997 έως και 2007, με οίκοθεν ενέργεια του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ και με βάση τη δηλωθείσα αξία των ακινήτων προσαυξημένη κατά ποσοστό 10%.

Θεωρώ ότι είναι μια ιδιαιτέρως σημαντική τροπολογία, μια τροπολογία η οποία έναν πολύ σημαντικό κλάδο της οικονομίας, όπως είναι ο κατασκευαστικός κλάδος, του δίνει στην κυριολεξία μια ώθηση και παράλληλα αντιμετωπίζει μια σειρά προβλημάτων που έχουν οι πολίτες για εκκρεμείς φορολογικές τους υποθέσεις σχετικά με τα ακίνητα.

Τέλος, η τρίτη τροπολογία, η οποία κατατέθηκε από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών έχει δύο άρθρα και με βάση την τροπολογία αυτή, που έχει γενικό αριθμό 583 και ειδικό 156, καθορίζεται η διαδικασία αγοράς από το ελληνικό δημόσιο με ομόλογα των προνομιούχων μετοχών πιστωτικών ιδρυμάτων που εκδίδονται για την αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του άρθρου 1 του ν. 3723/22008, δηλαδή σε σχέση με το πρόγραμμα των 28.000.000.000.

Δεύτερον, κυρώνεται η από 15 Απριλίου 2009 απόφαση της 76ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος,  με την οποία τροποποιείται το καταστατικό της και ορίζονται τα εξής:

Δίνεται η δυνατότητα στην Τράπεζα να δέχεται για την εξασφάλιση των απαιτήσεών της και ενέχυρο επί απαιτήσεων. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να προχωρήσει με προβλεπόμενη εκποίηση ή ρευστοποίηση των ανωτέρω ενεχυρασμένων τίτλων ή απαιτήσεων αμέσως μόλις οι απαιτήσεις της καταστούν ληξιπρόθεσμες, χωρίς να υποχρεούται σε προηγούμενη ενημέρωση του οφειλέτη.

Ορίζεται ότι οι λογαριασμοί που τηρούνται σε συστήματα πληρωμών ή εκκαθάρισης εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών που λειτουργούν στην Τράπεζα της Ελλάδος δεν υπόκεινται σε αναγκαστική ή συντηρητική κατάσχεση  από τρίτους ή σε άλλη ισοδύναμη δέσμευση.

Αυτές είναι οι τρεις τροπολογίες που κατατέθηκαν από πλευράς του Υπουργείου Οικονομίας και άλλων συναρμοδίων Υπουργείων.

Έρχομαι τώρα στις τροπολογίες των συναδέλφων. Θα κάνω μια γενική τοποθέτηση.  Κατ' αρχάς, οι τροπολογίες που κατατίθενται από διαφόρους μεμονωμένους συναδέλφους ανεξαρτήτως κόμματος είναι τροπολογίες που κινούνται εντός του θεσμικού πλαισίου και εντός κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Προβλέπονται από το Σύνταγμα, προβλέπονται από τον Κανονισμό της Βουλής και ο λόγος που υπάρχει αυτή η δυνατότητα είναι προφανής: Οι Βουλευτές καθημερινά βρίσκονται σε επαφή με τους πολίτες και με την κοινωνία πολύ περισσότερο από τους Υπουργούς. Καταλαβαίνετε γιατί. Γιατί οι Υπουργοί έχουν και φόρτο εργασίας και ασχολούνται εξ υποχρεώσεων με το συγκεκριμένο αντικείμενό τους, ενώ οι Βουλευτές έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να είναι πιο κοντά στους πολίτες. Εντοπίζουν, λοιπόν, προβλήματα και πολύ σοφά προβλέπεται από το νομοθέτη να καταθέτουν τροπολογίες. Άρα, κινούνται εντός του πλαισίου της νομιμότητας, εντός του πλαισίου του Συντάγματος και του Κανονισμού.

Ακόμη, ο χώρος αυτός, ο χώρος και των  Επίτροπών, όπου γίνεται συζήτηση του εκάστοτε νομοσχεδίου, αλλά και ο χώρος της Ολομέλειας είναι ένας χώρος δημοκρατικού διαλόγου, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει μέσα από το διάλογο αυτό να συντίθενται απόψεις, να ακούγονται απόψεις απ' όλες τις πλευρές -και από την πλευρά του Υπουργείου και της Κυβέρνησης και από την πλευρά των συναδέλφων- και αν εκτιμηθεί ότι πρέπει να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις ή αν εκτιμηθεί ότι πρέπει να γίνουν κάποιες τροπολογίες αποδεκτές, να γίνονται. Μέχρι στιγμής το Υπουργείο και ο συγκεκριμένος Υπουργός, δόξα τω Θεώ, πράγματι έχουν δείξει πολύ καλό πνεύμα θέλησης και συνεννόησης.

Το τρίτο ζήτημα που ενδεχόμενα θα προκύψει είναι προφανές και αυτονόητο, ότι οι συνάδελφοι που προτείνουν κάποια συγκεκριμένη τροπολογία το κάνουν μετά λόγου γνώσεως και γιατί θέλουν να εξυπηρετήσουν το κοινωνικό σύνολο, αλλά βεβαίως και γιατί κινούνται και εντός του πλαισίου του κόμματός τους. Θέλουν να βοηθήσουν την παράταξή τους και δεν κινούνται έξω απ' αυτήν.

Με αυτήν τη λογική, λοιπόν, θέλω να πω πως οι τροπολογίες οι οποίες κατατέθηκαν θα πρέπει να γίνονται αντικείμενο ζυμώσεως και όχι να απορρίπτονται a priori, μόνο και μόνο γιατί έχουν κατατεθεί πολλές. Θα πρέπει να ερευνώνται, να μελετώνται στην ουσία από το εκάστοτε Υπουργείο και αναλόγως να γίνονται ή να μη γίνονται δεκτές.

Αναφέρομαι, λοιπόν, κατ' αρχάς σε δύο τροπολογίες τις οποίες μεταξύ άλλων συναδέλφων συνυπογράφω και εγώ. Η μία τροπολογία αφορά ένα σημαντικότατο πρόβλημα που αφορά μόλις εξήντα δύο πρώην εργαζόμενους, απολυμένους από την Ομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης. Αυτοί απολύθηκαν το 2005. Σήμερα έχουμε 2009 και εδώ και τέσσερα χρόνια δεν έχουν πάρει τις νόμιμες αποζημιώσεις τους. Βεβαίως, δεν τις έχουν πάρει, γιατί θα πρέπει, για να πάρουν τις νόμιμες αποζημιώσεις να τελειώσει η εκκαθάριση.

Η Αγροτική Τράπεζα έχει θέσει υπό εκκαθάριση την Ομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών. Οι άνθρωποι περιμένουν τέσσερα χρόνια να πάρουν την εκκαθάριση και η Αγροτική Τράπεζα ζητάει και προτείνει τη νομική τους κατοχύρωση, έτσι ώστε να μπορεί να τους πληρώσει τις αποζημιώσεις  έναντι του προϊόντος της εκκαθάρισης.

Κατατέθηκε, λοιπόν, μια τροπολογία την οποία συνυπογράφουμε με το Γιώργο Ορφανό. Είναι μια τροπολογία, η οποία λύνει ένα κοινωνικό πρόβλημα. Είναι πολύ μικρού κόστους. Το κόστος αυτό δεν αφορά το Υπουργείο Οικονομικών. Αλλιώς θα έπρεπε να υπάρχει και Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου. Αφορά την Αγροτική Τράπεζα, η οποία δέχεται να την υλοποιήσει, βεβαίως, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει η νομοθετική της κατοχύρωση. Αυτό προβλέπει η συγκεκριμένη τροπολογία.

Η δεύτερη τροπολογία την οποία συνυπογράφουμε οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πρώτης και δεύτερης εκλογικής περιφέρειας αφορά συγκεκριμένο ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης, το οποίο υπήρξε θύμα λήψης εικονικών τιμολογίων. Ζητάμε, λοιπόν, να υπάρχει η δυνατότητα κατ' εξαίρεση μόνο σε συγκεκριμένα αθλητικά, ερασιτεχνικά σωματεία -επαναλαμβάνω και το τονίζω- να έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στη διαδικασία περαίωσης, που είναι μέχρι 30 Ιουνίου. Δεν ανοίγουμε τους ασκούς του Αιόλου. Η έκδοση πλαστών, εικονικών τιμολογίων και παραστατικών φορολογικών στοιχείων είναι μεγάλο έγκλημα και ποινικό και φορολογικό και, βεβαίως, το στηλιτεύουμε και το κατηγορούμε. Όμως, η συγκεκριμένη τροπολογία αφορά συγκεκριμένο ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο και είναι ένα ζήτημα, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα.

Τέλος, υπάρχει και μια σειρά τροπολογιών από άλλους συναδέλφους. Μεταξύ αυτών θα σταθώ σε μια πολύ ενδιαφέρουσα τροπολογία που έχει κατατεθεί από το συνάδελφο Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Τραγάκη, η οποία αναφέρεται στην ευρύτητα, σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3234 η λέξη «μεταμόσχευση νεφρού» να αντικατασταθεί από τις λέξεις «μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί)». Διευρύνονται δηλαδή οι δυνατότητες για κάποια συγκεκριμένα προβλήματα υγείας που παρουσιάζουν κάποιοι άνθρωποι.

Επαναλαμβάνω, κλείνοντας -και ευχαριστώ πολύ την κυρία Πρόεδρο για την ανοχή που μου έδειξε- ότι οι τροπολογίες, οι οποίες κατατίθενται από τους συναδέλφους γίνονται στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, μετά λόγου γνώσεως και εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο. Ζητάμε να αντιμετωπιστούν με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και να έχουμε καλά δείγματα γραφής.

[...]

Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Καράογλου.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ:

Φτάνοντας στο τέλος της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι μέσα από τις τρεις γόνιμες μέρες της συζήτησης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής, έχουν προκύψει διάφορα συμπεράσματα, ότι δηλαδή είναι ένα πολύ χρήσιμο νομοσχέδιο, ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά χωρίς να διεκδικεί το βαρύγδουπο τίτλο του μεταρρυθμιστικού ή οτιδήποτε άλλο θέλετε, του πρωτοποριακού, λύνει πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν, προβλήματα υπηρεσιών, προβλήματα φορών, προβλήματα κοινωνικών ομάδων. Και σαν τέτοιο το χαιρετίζω και νομίζω ότι αυτό τονίστηκε από όλους τους συναδέλφους, ανεξαρτήτως κόμματος, ότι βρήκαν δηλαδή πάρα πολλές διατάξεις του, πάρα πολλά άρθρα του ιδιαιτέρως θετικά.

Επίσης, οι τροπολογίες τις οποίες είχαμε την δυνατότητα σήμερα με άνεση να συζητήσουμε, οι τροπολογίες που έρχονται από τα συναρμόδια Υπουργεία, είναι τροπολογίες ιδιαιτέρως θετικές και μάλιστα, θα έλεγα ότι στις περισσότερες από αυτές διατυπώθηκε σχεδόν ομοφωνία, βεβαίως με κάποιες προσθήκες που ακούστηκαν εκατέρωθεν από συναδέλφους ότι δηλαδή ειδικά στον τομέα της οικοδομής, τον κατασκευαστικό κλάδο που είναι ένας ευαίσθητος τομέας της ελληνικής οικονομίας, θα πρέπει ενδεχόμενα να προστεθούν κάποια ακόμα περισσότερα κίνητρα, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ώθηση στην οικοδομική, στην κατασκευαστική δραστηριότητα που επαναλαμβάνω ότι είναι ένας από τους σημαντικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπα πριν στην πρωτομιλία μου, στην τοποθέτησή μου για τις τροπολογίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι αναφαίρετο στοιχείο της δημοκρατίας να υπάρχει εκατέρωθεν διάλογος και η Κυβέρνηση και να ακούει και όπου χρειάζεται, να κάνει δεκτές απόψεις συναδέλφων από όλα τα Κόμματα, εφόσον αυτές οι απόψεις είναι λογικές, εφόσον αυτές οι απόψεις εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο, εφόσον αυτές οι απόψεις εξυπηρετούν τη χώρα.

Θεωρώ, λοιπόν, ότι αυτό το αίτημα μπορεί να ικανοποιηθεί ακόμη και τώρα με τις δύο συγκεκριμένες τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από διάφορους συναδέλφους, μεταξύ των οποίων και ο ομιλών. Για παράδειγμα, η τροπολογία η οποία αφορά τους απολυμένους -και όχι εργαζομένους- από την Ομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης είναι μία τροπολογία η οποία ικανοποιεί ένα αίτημα εξήντα δύο, συγκεκριμένα, ανθρώπων, οι οποίοι περιμένουν εδώ και τέσσερα χρόνια να πάρουν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται. Υπήρχε ένα νομοθετικό κενό.

Με την παρούσα τροπολογία, που τονίζω ότι έχει γίνει από τη νομική υπηρεσία της ΑΤΕ, για να καλύψει την ΑΤΕ και να μπορεί να κάνει την πληρωμή των 2.406.000 ευρώ, γιατί τόσα είναι τα ευρώ -είναι πολύ μικρό το ποσό, δηλαδή- ικανοποιείται το κοινό περί δικαίου αίτημα και άνθρωποι οι οποίοι εναγωνίως μας βλέπουν σήμερα στις τηλεοράσεις και μας παίρνουν τηλέφωνο και ρωτούν, «τι θα γίνει»; θέλουν μία απάντηση.

Θα ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημά τους, ναι ή όχι; Και αν όχι, γιατί δεν ικανοποιείται;

Επίσης, το θέμα που έθιξα πριν και αφορά ερασιτεχνικό αθλητικό σύλλογο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Είναι μία τροπολογία που συνυπογράφουν όλοι οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Α΄ και Β΄ Εκλογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αφορά ιστορικότατο ερασιτεχνικό αθλητικό σύλλογο της Θεσσαλονίκης. Θα πρέπει να υπάρξει μία αντιμετώπιση του προβλήματος. Τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία επιτελούν ένα κοινωνικό, ένα πολιτιστικό, ένα αθλητικό ρόλο και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ευνοϊκά.

Το συγκεκριμένο, λοιπόν, ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο, υπήρξε θύμα λήψης -δεν ήταν εκδότης- εικονικών τιμολογίων και θέλει να κριθεί με μία ευνοϊκή διάταξη, γιατί διαφορετικά πάει για κλείσιμο και είναι ένα σωματείο που μετράει πάρα πολλές δεκαετίες ζωής.

Νομίζω ότι η Κυβέρνηση και ο παριστάμενος Υφυπουργός  έχουν δείξει καλό πνεύμα συνεργασίας, έχουν δείξει ότι έχουν «ανοιχτά» τα μάτια, τα αυτιά τους στην κοινωνία ότι βλέπουν, ακούν, αντιλαμβάνονται και παίρνουν τα μηνύματα και είμαι βέβαιος ότι θα δώσουν θετικές απαντήσεις, αν είναι δυνατόν εντός του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Αν δεν μπορούν για διάφορους τεχνικούς λόγους, που αν θέλετε μπορώ να τους καταλάβω, τουλάχιστον θα ήθελα να υπάρξει μία δέσμευση ότι τα συγκεκριμένα ζητήματα, που εγώ και οι άλλοι συνάδελφοί μου έχουμε καταθέσει ως τροπολογίες, θα αντιμετωπιστούν το συντομότερο δυνατόν.

Ευχαριστώ.