Συζήτηση και ψήφιση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Τροποποίηση επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις».

Συζήτηση και ψήφιση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Τροποποίηση επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις».

Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Καράογλου.


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ:

Βρισκόμαστε σήμερα στην τρίτη ημέρα συζήτησης του νομοσχεδίου. Είχαμε τη δυνατότητα στις δύο προηγούμενες ημέρες να συζητήσουμε αναλυτικά το νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο χρήσιμο που δεν διεκδικεί τον τίτλο του μεταρρυθμιστικού, αλλά του χρησίμου και ουσιαστικού νόμου που θα λύνει αρκετά ουσιαστικά προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του ν. 3299/2004 ή του ν. 3614/2007. Δηλαδή του αναπτυξιακού νόμου ή του νόμου για το ΕΣΠΑ αντίστοιχα. Ρυθμίζει θέματα που αφορούν τους οργανισμούς ανάπτυξης της Κρήτης δυτικό και ανατολικό. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία είναι αυτή που θεσπίζει ένα νέο αναπτυξιακό εργαλείο για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση τη «ΝΟΜΟΣ ΑΕ».

Σήμερα ερχόμαστε να συζητήσουμε συγκεκριμένες τροπολογίες που κατατέθηκαν και από την πλευρά του Υπουργείου και συναρμοδίων Υπουργείων, αλλά και αρκετές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από συναδέλφους. Θα ξεκινήσω από την τροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αιθυλική αλκοόλη και στα αλκοολούχα ποτά κατά 20% περίπου και την αύξηση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης των τσιγάρων από το 75% στο 80% του συνολικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται σ' αυτά τα τσιγάρα.
Αυτή η πρόταση γίνεται από την πλευρά της Κυβέρνησης για την αύξηση στην αλκοόλη, στα αλκοολούχα ποτά και τα βιομηχανοποιημένα καπνά, λόγω του ότι επιζητεί την αύξηση των φορολογικών εσόδων και κάτι τέτοιο προσδιορίζεται ότι θα είναι μια αύξηση η οποία θα ανέλθει περίπου στα 154.000.000 ευρώ και αυτό γιατί συνδέεται άμεσα με την ταυτόχρονη επαναφορά του αφορολόγητου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το γνωστό αφορολόγητο των 10.500 ευρώ.
Όπως καταλαβαίνετε, πριν από αρκετό χρονικό διάστημα, πριν από πέντε μήνες περίπου, η Κυβέρνηση είχε αναγκαστεί να θεσμοθετήσει -εν όψει της οικονομικής κρίσης και της άσχημης πορείας των οικονομικών εσόδων της χώρας- την κατάργηση του αφορολόγητου των 10.500 ευρώ που είχαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Όμως, μια που η παγκόσμια οικονομική κρίση βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη και σαφέστατα έχει επηρεάσει και την ελληνική οικονομία, η Κυβέρνηση θέλοντας να τονώσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επαναφέρει το αφορολόγητο σ' αυτές. Όπως, όμως, είναι λογικό και εύλογο, από την επαναφορά αυτή του αφορολόγητου, προκύπτει μια απώλεια εσόδων της τάξης των 500.000.000 ευρώ περίπου που πρέπει να αναζητηθούν άλλοι τρόποι για να καλυφθούν. Με την αύξηση αυτή που προτείνεται στον εθνικό φόρο κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης και των αλκοολούχων ποτών, καθώς επίσης και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης των τσιγάρων, καλύπτεται ένα μέρος από την απώλεια αυτή.
Εκτιμώ ότι είναι μια τροπολογία η οποία απαντάει εν μέρει στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την κατάργηση του αφορολόγητου των 10.500 ευρώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βεβαίως η λογική που υπάρχει είναι πως είναι προτιμότερο να παίρνουμε λίγα από πολλούς παρά να παίρνουμε πολλά από συγκεκριμένους ανθρώπους.
Η δεύτερη τροπολογία, που είναι τροπολογία των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφέρεται στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου και Τροφίμων, τον ΕΦΕΤ. Όπως είναι γνωστό, ο ΕΦΕΤ είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει σκοπό την προστασία του καταναλωτή με τη διασφάλιση της εισαγωγής, της παραγωγής και της διακίνησης υγιεινών τροφίμων, την πιστοποίηση της καταλληλότητας, τον έλεγχο της ποιότητας και την ποιοτική αναβάθμιση των τροφίμων, όπως επίσης και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή και τη μέριμνα για την αποτροπή της παραπλάνησής του σε σχέση με την υγιεινή, την σύσταση, την επισήμανση και την τιμή των τροφίμων.
Με βάση την κείμενη νομοθεσία ο ΕΦΕΤ τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Για λόγους, όμως, ορθολογικής διαχείρισης της πολιτικής που αφορά τα τρόφιμα από την παραγωγή τους έως την κατανάλωσή τους, κρίνεται σκόπιμο η εποπτεία αυτή να μεταφερθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο όλες οι αρμοδιότητες που έχουν άμεση συνάφεια με το σκοπό του ΕΦΕΤ να μεταφερθούν και να ανήκουν στον ΕΦΕΤ.
Με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται η μεταφορά της εποπτείας και δίνονται οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις, προκειμένου να ολοκληρωθεί και να καταστεί ακόμη πιο αποτελεσματική η λειτουργία του ΕΦΕΤ αλλά και η προστασία του καταναλωτή.
Επίσης, με τη συγκεκριμένη τροπολογία προβλέπεται πως σ' ό,τι αφορά τους υπαλλήλους του ΕΦΕΤ δεν θα υπάρξει καμμία επίπτωση, γιατί διατηρούν τις αποδοχές τους και τη μηνιαία ειδική πρόσθετη αμοιβή που τους καταβάλλεται και παράλληλα δεν παίρνουν κάποια άλλη πρόσθετη αποζημίωση που προβλέπεται για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Παραμένουν δηλαδή στα αυτά μισθολογικά καθεστώτα και έχουν τις ίδιες πρόσθετες αμοιβές. Μ' αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι ο ΕΦΕΤ θα μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα υπό την εποπτεία του αμέσως ενδιαφερομένου Υπουργείου, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η τρίτη τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης, τον κ. Παυλόπουλο, αναφέρεται σε ζητήματα που αφορούν την καταχώρηση των δημοσιεύσεων- διακηρύξεων διαγωνισμών φορέων του δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο.
Όπως είναι γνωστό, με το ν. 3548/2007 ρυθμίστηκαν αυτά τα ζητήματα και ρυθμίστηκε η όλη διαδικασία που αφορά τις καταχωρήσεις των διακηρύξεων διαγωνισμών στον περιφερειακό Τύπο. Ήταν μια πολύ σημαντική καινοτομία, στην οποία, όμως, κατά την εφαρμογή της αποδείχθηκε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Αυτά, λοιπόν, τα προβλήματα τα οποία κατά την εφαρμογή του ν. 3548 διαπιστώθηκαν, έρχεται η συγκεκριμένη τροπολογία να διορθώσει και υπάρχει μια σειρά αναφοράς στα επί μέρους αυτά ζητήματα.
Μπαίνουμε στις τροπολογίες των συναδέλφων. Μια τροπολογία η οποία προτείνεται από τη συνάδελφο Βουλευτή των Κυκλάδων κ. Μανούσου-Μπινοπούλου αφορά την ευνοϊκή αντιμετώπιση των παιδιών, των πολιτών που προσπάθησαν και βοήθησαν, διακινδυνεύοντας ακόμα και τη ζωή τους, όταν το Σεπτέμβριο του 2000 έγινε το τραγικό ναυάγιο του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ». Προσπάθησαν να διασώσουν όσον το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.
Προβλεπόταν, λοιπόν, για ανάλογες περιπτώσεις, για ανάλογες επιχειρήσεις της Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθ' υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις, οι συμμετέχοντες σε τέτοιου είδους προσπάθειες να μπαίνουν σ' αυτές τις σχολές. Δεν υπήρχε αντίστοιχη πρόβλεψη για τις επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος.
Στη συνέχεια προέκυψε αυτή η πρόβλεψη. Δόθηκε με το ν. 3569 η δυνατότητα και για επιχειρήσεις διάσωσης κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα. Επειδή, όμως, από τους δέκα αυτούς ανθρώπους οι περισσότεροι είχαν ξεπεράσει το όριο ηλικίας των είκοσι οκτώ ετών, που προβλέπεται για την εισαγωγή στα Σώματα Ασφαλείας και ειδικότερα στο Λιμενικό, δεν μπορούσαν να τύχουν αυτής της ευνοϊκής αντιμετώπισης.
Γι' αυτόν το λόγο προτείνεται με τη συγκεκριμένη τροπολογία -που και η Κυβέρνηση προτείνει να γίνει δεκτή- όσοι συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ», την 26η Σεπτεμβρίου 2000 και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστο έτος της ηλικίας τους εισάγονται χωρίς εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες, όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στα προηγούμενα εδάφια. Οι σχετικές αιτήσεις τους δύνανται να υποβληθούν εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Θεωρώ ότι είναι μια δίκαιη και λογική τροπολογία. Είναι μια τροπολογία που καλύπτει τους συνανθρώπους μας που διακινδύνευσαν. Μάλιστα ένας απ' αυτούς έχασε και τη ζωή του στην προσπάθεια να βοηθήσει τους ανθρώπους που κινδύνευαν με πνιγμό στο τραγικό ναυάγιο του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ». Λογικότατα, λοιπόν, το Υπουργείο ανταποκρίνεται.
Βεβαίως, ίσως θα έπρεπε αυτή η ρύθμιση να είναι γενικότερη γιατί έχουμε και άλλα ναυάγια. Είχαμε και την περίπτωση του ναυαγίου του «SEA DIAMOΝD» κοντά στη Σαντορίνη. Ίσως θα έπρεπε να τη δούμε γενικότερα. Πάντως η συγκεκριμένη τροπολογία που προτείνεται από τη συνάδελφο κ. Μανούσου-Μπινοπούλου γίνεται δεκτή από την Κυβέρνηση.
Τέλος, έχουμε μια σειρά τροπολογιών που προτείνονται από συναδέλφους όλων των κομμάτων και είναι τροπολογίες που μπορούμε να τις περιλάβουμε σε πέντε κατηγορίες.
Μια τροπολογία που προτείνεται από πέντε συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Καρασμάνη, τον κ. Θαλασσινό, τον κ. Καραμάριο, τον κ. Λεονταρίδη και τον κ. Τρυφωνίδη, αφορά στα κίνητρα για την προστασία του παραδοσιακού οικιστικού κεφαλαίου των πόλεων και των οικισμών της χώρας, στα κίνητρα, δηλαδή, τα οποία πρέπει να δοθούν μέσω του αναπτυξιακού νόμου για τη διάσωση και την αναστήλωση διατηρητέων οικισμών ή διατηρητέων κτηρίων, με την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι αυτά θα χρησιμοποιούνται για τουριστικούς σκοπούς.
Νομίζω ότι είναι μια τροπολογία πολύ λογική και εύλογη. Απλούστατα είναι ένα ζήτημα που δεν έχει προβλεφθεί σ' αυτήν τη φάση, δεν έχει εκτιμηθεί από το Γενικό Λογιστήριο, αν θέλετε, η πιθανή δαπάνη η οποία θα επέλθει απ' αυτήν την τροπολογία και γι' αυτόν το λόγο δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Πάντως νομίζω ότι από το αρμόδιο Υπουργείο θα μελετηθεί και είμαι βέβαιος ότι σ' ένα επόμενο νομοσχέδιο θα έρθει και θα συζητηθεί και η αντιμετώπιση θα είναι θετική.
Μια τροπολογία που υπάρχει από τους Βουλευτές του ΛΑΟΣ, τον κ. Βορίδη και τον κ. Πλεύρη...


ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης):
Σας παρακαλώ, μην αναφέρεστε και στο περιεχόμενο των τροπολογιών. Δεν προλαβαίνουμε. Τοποθετηθείτε στο αν συμφωνείτε ή όχι για να δούμε τι θα πει και ο Υπουργός μετά. Έχετε ήδη υπερβεί το χρόνο κατά δυο λεπτά και θα φτάσουμε στα πέντε.


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
Τις τροπολογίες των συναδέλφων του ΛΑΟΣ και του ΣΥΡΙΖΑ που αφορούν την «ΜΟΔ ΑΕ», στις οποίες προτείνεται οι νομικοί που εργάζονται εκεί να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν και το δικηγορικό επάγγελμα, επειδή δεν ήρθαν έγκαιρα, η Κυβέρνηση δεν μπορεί να τις κάνει δεκτές. Είναι ένα ζήτημα το οποίο βεβαίως θα μελετηθεί.
Στις τροπολογίες που αναφέρονται στον ΟΠΑΠ -και είναι τροπολογίες συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΛΑΟΣ - θεωρώ ότι θίγουν ένα δίκαιο αίτημα, ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει πραγματικά στον ΟΠΑΠ μ' αυτούς που δουλεύουν με τις περίφημες συμβάσεις μιας μέρας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να το εξετάσει και ενδεχόμενα να βρει μια ικανοποιητική λύση, γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν σήμερα εργαζόμενοι που υπογράφουν σύμβαση μιας ημέρας.
Η τροπολογία επίσης που κατατέθηκε από την κ. Φιλίνη και αναφέρεται στους αστικούς συνεταιρισμούς, νομίζω ότι θα μπορούσε να εκτιμηθεί σ' ένα επόμενο νομοσχέδιο.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με την τελευταία τροπολογία που προτείνουν οι συνάδελφοι του ΛΑΟΣ, σχετικά με αξιωματικούς που έχουν τελειώσει την υπηρεσία τους. Υπάρχει μια διάκριση στο συνταξιοδοτικό καθεστώς σε ό,τι αφορά τους ευδοκίμους τερματίσαντες και τους αυτεπαγγέλτως αποστρατευθέντες. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μελετηθεί επίσης από τα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας.
Σας ευχαριστώ.