Μόλυνση του ποταμού Στρυμόνα από βιομηχανίες

Μόλυνση του ποταμού Στρυμόνα από βιομηχανίες

Αρ. Πρωτ. 8819/05.6.2007

Προς:
- κ. Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
- κ. Υπουργό Ανάπτυξης
- κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Σε καταμέτρηση που πραγματοποιήθηκε των βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην λεκάνη απορροής του Στρυμόνα, στη Βορειοανατολική Θεσσαλονίκη, στις περιοχές Λαχανά, Βερτίσκου, Κυδωνίας, στο νοτιοανατολικό τμήμα του νομού Κιλκίς, στο νομό Σερρών, και τμηματικά στους νομούς Δράμας και Καβάλας, καταγράφηκαν 1.211 βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Σε περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματος, 261 από τις βιομηχανικές αυτές εγκαταστάσεις οι οποίες και βρίσκονται στο ελληνικό τμήμα της λεκάνης απορροής του ποταμού Στρυμόνα, εγκυμονούν σημαντικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζονται σύμφωνα με ειδικούς επιστήμονες εκτιμάται αναπόφευκτη, καθώς μετρήσεις έχουν δείξει πως έχουν τιμή δείκτη WRC 3 (Water Risk Class), που σημαίνει υψηλό κίνδυνο για την ποιότητα του νερού.
Ένα πιθανό βιομηχανικό ατύχημα θα σήμαινε ότι τοξικές χημικές ουσίες θα περάσουν στον Στρυμόνα με αποτέλεσμα τη μόλυνση των υδάτων και του περιβάλλοντος και κατ' επέκταση της δημόσιας υγείας των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Πραγματοποιούνται από τα αρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ τακτικοί έλεγχοι για να διαπιστώσουν αν τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας από τις βιομηχανικές μονάδες της περιοχής;

- Υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης πιθανού βιομηχανικού ατυχήματος στην περιοχή του ποταμού Στρυμόνα;

- Έχει προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε μελέτες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι βιομηχανικές μονάδες στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής;

Απαντήσεις Υπουργείων