Απόδοση εισφοράς του άρθρου 102 του ν.4387/2016

Απόδοση εισφοράς του άρθρου 102 του ν.4387/2016 Κύριο

Θεσσαλονίκη, 21 Απριλίου 2017

Αρ. Πρωτ.:

Προς Υπουργό:
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Απόδοση εισφοράς του άρθρου 102 του ν.4387/2016»

Με την υπ' αριθμ. 494226/1751/30-12-16 Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποφασίστηκε ότι «Η προβλεπόμενη από το άρθρο 102 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α') μηνιαία εισφορά 0,20 €, η οποία παρακρατείται υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις, πλην των συντάξεων των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ, έτους 2016, αποδίδεται κατά ποσοστό 64% υπέρ της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατά ποσοστό 32% υπέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων και κατά ποσοστό 4% υπέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, ποσοστό ανάλογο με τον αριθμό των συνταξιούχων τους». Το ποσό που έχει κατατεθεί και πρόκειται να διανεμηθεί ξεπερνά το 1.700.000 ευρώ.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

-Με βάση ποια διαδικασία και ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των συνταξιοδοτικών φορέων που λαμβάνουν τις εισπράξεις παρακράτησης; Ποια ήταν η επιτροπή που καθόρισε τα κριτήρια;

-Με βάση ποια εγκύκλιο ενημερώθηκαν οι συνταξιοδοτικοί φορείς ότι μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία και ποια είναι η διαδικασία δήλωσης εξόδων στο καταστατικό τους;

-Πώς διασφαλίσθηκαν οι διαδικασίες ισοτιμίας και διαφάνειας στην ολοκλήρωση των διαδικασιών;