Λειτουργία Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)

Λειτουργία Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) Κύριο

Θεσσαλονίκη, 19 Απριλίου 2017

Αρ. Πρωτ.:5047/19.04.2017

Προς Υπουργό:
-Οικονομικών
-Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)»

Με τον Νόμο 4072/2012 (ΦΕΚ86/Α/11-04-2012) θεσπίστηκε μια νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ). Η μορφή αυτή προέκυψε σαν εξελικτικός τύπος εταιρείας, στο πλαίσιο αναμόρφωσης του εταιρικού δικαίου που προχωρούν τα τελευταία χρόνια οι Ευρωπαϊκές νομοθεσίες, καθώς και από τη βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εισάγει έναν Ευρωπαϊκό τύπο «ιδιωτικής» κεφαλαιουχικής εταιρείας που θα προορίζεται για τη μικρομεσαία επιχείρηση με προσαρμογή στις τρέχουσες συνθήκες εργασίας, που απαιτούν μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, εύκολη ίδρυση αλλά και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
Οι Ι.Κ.Ε. διαθέτουν σειρά πλεονεκτημάτων έναντι άλλων μορφών επιχειρήσεων, όπως εύκολη και οικονομική ίδρυση, αποσύνδεση από το κεφάλαιο, προστασία των εταίρων κλπ. Το σημαντικότερο όμως συγκριτικό πλεονέκτημα της ΙΚΕ σε σχέση με τους παρεμφερείς εταιρικούς τύπους είναι η μη υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ όλων των εταίρων, αλλά μόνο του διαχειριστή (που μπορεί να μην είναι εταίρος) και του μοναδικού εταίρου (εφόσον είναι μονοπρόσωπη). Αυτός είναι και ο λόγος που οι περισσότεροι επιλέγουν αυτήν την εταιρική μορφή.
Η τάση αυτή φαίνεται να καταγράφεται και στα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) για τις εγγραφές νέων επιχειρήσεων, παρά το γεγονός ότι τα «λουκέτα» τα τελευταία χρόνια είναι εμφανώς περισσότερα, αντικατοπτρίζοντας την τραγική εικόνα στην οποία έχει περιέλθει η οικονομία της πατρίδας μας.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Ποιός είναι ο αριθμός φυσικών και νομικών προσώπων (μεταξύ των οποίων και οι ΙΚΕ) που έχουν κάνει έναρξη εργασίας από το 2012 έως και σήμερα;
-Ποιός είναι ο αριθμός των φυσικών και νομικών προσώπων (μεταξύ των οποίων και οι ΙΚΕ) που έχουν κάνει παύση εργασιών από το 2012 έως και σήμερα;